tisdag 4 oktober 2011

Orörd natur i en storstadsnära kommun

I det senaste numret av Miljömoderaternas nyhetsbrev skriver jag om mitt natur- och miljöintresse och hur detta har påverkat vår politik i Huddinge. Jag har varit ordförande för Moderaterna i Huddinge sedan år 2000 och sedan dess har vi mer eller mindre systematiskt strävat efter att denna typ av frågor ska få större genomslag i politiken. Här nedan finns den aktuella artikeln intagen i sin helhet.

"Som aktiv moderat sedan mitten av 1980-talet störde jag mig tidigare ofta på den bristande förståelsen för olika miljöfrågor och oförmågan att ta tydlig ställning i sådana frågor. Jag har för egen del hela tiden arbetat för att miljöaspekter ska få ett mycket större genomslag i vår politik. Det känns därför glädjande att vi nu har kommit en bit på väg.

När någon partikollega tidigare påpekade att människor alltid måste gå före grodor – i en ofta konstruerad konflikt – brukade jag framhålla att jag för egen del var för mångfald även i naturen. Förekomsten av sällsynta arter är för övrigt ofta tecken på att ekosystem fungerar. Jag inspirerades också av Gösta Bohmans engagemang för naturen och hans krönikor i Svenska Dagbladet, som förutom Stockholms skärgård och Sundskär faktiskt även handlade om numera skyddad natur i Huddinge kommun där nattliga orienteringar och höga naturvärden i Hanveden (ett större orört skogsområde) skildrades.

För ganska många år sedan insåg vi att orörd natur med tiden skulle bli alltmer värdefull i en kommun som Huddinge, vilken till största delen gränsar till Stockholm och som har länets näst största befolkning efter Stockholms stad. Insikten om värdet av orörd natur ser vi nu att andra moderatstyrda kommuner runt omkring oss också börjar framhålla som ett viktigt värde.

Redan för många år sedan redovisade vi i vårt lokala handlingsprogram att ingrepp i orörd natur är oåterkalleliga vilket kräver mycket större restriktivitet jämfört med vad vi ansett tidigare. Grundinställningen ändrades också till att lyssna på miljövännernas argument och att inte bara avfärda dem – så som alltid skett tidigare. Detta har utvecklats till att vi har varit pådrivande när det gäller att inrätta naturreservat. Vi har också gått till val på att inrätta nya naturreservat, att arbeta med balanseringsprincipen i all samhällsplanering (numera kallat ekologisk kompensation) och beslutat om Sveriges första kommunala biotopskyddsområde.

Vi har ett högt exploateringstryck i Huddinge. Som kontrast mot miljöambitionerna kan nämnas bland annat att Sveriges i särklass största externhandelsområde (Kungens kurva) ligger i Huddinge kommun. För närvarande är dock omkring 33 procent av kommunens yta skyddad som naturreservat och exploateringen koncentreras till kollektivtrafiknära lägen där det i första hand sker förtätning genom att bebyggelsen blir mer stadslik.

Vartefter vi har lyft fram miljöfrågorna har stödet för Moderaterna ökat. Vi har nått en god marginal mot Socialdemokraterna och i det senaste valet var vi en av de tre kommuner i Stockholms län där vi gick mest framåt som parti. Samtidigt kan påpekas att Miljöpartiet inte nådde några nya framgångar i Huddinge. Redan inför valet 2006 påpekade företrädare för Naturskyddsföreningen att vi var det parti som hade bäst miljöpolitik i Huddinge.

Efter genomförda undersökningar vet vi att vår ambition att bevara orörd natur har ökat kommunens attraktionskraft. Orörd natur lyfts fram av olika bostadsföretag som ett viktigt värde vid försäljning och uthyrning av bostäder. I en medborgarundersökning framkom att det mest positiva man förknippar med Huddinge är natur.

I Huddinge finns exempelvis karg höglänt hällmarkstallskog, myrar med hjortron, orrspel, aggressiva tjädertuppar och åtminstone en naturlig stam med bäckröding. Antalet rödlistade arter uppgår till 175.


Anti Avsan
Riksdagsledamot (ansvarig för bostadspolitiska frågor), ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Huddinge, styrelseordförande i Huge Fastigheter AB"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar