måndag 24 oktober 2011

Bryt upp riksdagsarvodets inlåsningseffekter

I dag presenterar jag innehållet i den fjärde av mina motioner riksdagsåret 2011/12, som har rubriken "Bryt upp riksdagsarvodets inlåsningseffekter". Motionen har följande innehåll:

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om riksdagsledamöternas arvoden.

Motivering
I debatten som rör arbetsrätten, framför allt beträffande lagen om anställningsskydd (LAS), påstås ofta att lagstiftningen skulle ge ”inlåsningseffekter”. Inte sällan i den meningen att människor av lagstiftningen mer eller mindre tvingas kvar på arbeten och på arbetsplatser där de egentligen inte trivs, men att de blir kvar därför att de inte vågar byta arbetsplats eftersom de skulle missgynnas av regelverket (LAS) om de bytte anställning. I den meningen skulle de således hamna i en ”inlåsningssituation” på sin arbetsplats.

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande politiska organ. De riksdagsledamöter som väljs in i riksdagen representerar sina respektive partier och väljare. I väljarkåren talas det ofta om att många politiker inte befinner sig i eller har befunnit sig i den så kallade verkligheten, där väljarna befinner sig. Det talas också ofta om att många politiker inte heller har haft så kallade riktiga jobb, utan endast haft antingen anställningar inom partiorganisationer eller andra förtroendeuppdrag.

Att komma in i riksdagen som förtroendevald utan annat än vad som kan kallas intern yrkeserfarenhet är inte helt oproblematiskt. Både utbildning och inte minst yrkeserfarenhet i förening med en förmåga att på ett konstruktivt sätt använda sig av sina kunskaper får ses som tillgångar, som kan komma till nytta i det politiska arbetet. Att ha förståelse för och kring olika omständigheter som människor lever och verkar under borde – i vart fall typiskt sett – leda till ett bättre beslutsfattande. Därmed är utbildning och yrkeserfarenhet också en tillgång i det beslutsfattande som ankommer på varje riksdagsledamot.

Att vara riksdagsledamot kan knappast sägas vara ett yrke. Det kan därför inte heller vara ett livstidsuppdrag. Demokratin och riksdagsarbetet vitaliseras snarast av en viss omsättning och av att ledamöter har olika bakgrund och erfarenheter.

För en ledamot som för första gången väljs in i riksdagen och saknar erfarenhet av annat yrkesarbete riskerar inlåsningseffekter att uppstå eftersom riksdagsarvodet – i vart fall för en sådan person – får anses vara en hög ersättning. Dessutom är arvodet inte på något sätt differentierat. Den som får sin första egna försörjning genom riksdagsarvodet eller en försörjning under början av vad som annars hade kunnat vara en yrkeskarriär riskerar att låsas fast i uppdraget som riksdagsledamot. Mycket få människor, om ens någon, kan räkna med att få en första anställning där ingångslönen motsvarar riksdagsarvodet. Den nu aktuella inlåsningseffekten gör sig även gällande för den riksdagsledamot som är ledig från ett lägre betalt arbete och effekterna blir starkare ju större skillnaden är.

På andra ställen i samhället premieras kompetens och erfarenhet från arbetsmarknaden. Denna princip borde få större genomslag i riksdagsledamöternas arvoden. För ett mindre antal människor kan riksdagsarbetet också framstå mer som ett ideellt alternativ i förhållande till den alternativinkomst som hade kunnat fås från annat håll. För denna grupp av människor föreligger snarast en utlåsningseffekt om motsvarande terminologi används.

Det är inte rimligt att den enskilde riksdagsledamoten i sin vilja att behålla sitt uppdrag drivs av privatekonomiska incitament. Drivkraften bör naturligtvis vara den egna politiska viljan. Också av detta skäl och med beaktande av allmänhetens förtroende för riksdagen och riksdagsledamöternas drivkrafter finns det skäl att se över riksdagsledamöternas arvoden.

Vad som främst bör övervägas är om det överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt att tillskapa ett annat system som är mer neutralt i förhållande till riksdagsledamöternas privatekonomiska incitament, och detta alldeles oavsett om det är så i realiteten eller om det uppfattas eller kan uppfattas så av medborgarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar