måndag 17 oktober 2011

Förenklad hantering av mervärdesskatt på lokaler

I dag presenterar jag innehållet i den andra av mina motioner riksdagsåret 2011/12, som gäller förenklad hantering av mervärdesskatt på lokaler. Motionen har följande innehåll:

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort registre­rings­plikten för fastighetsägare som vill ta ut mervärdesskatt på hyra för lokaler där det bedrivs mervärdesskattepliktig verksamhet.

Motivering
Näringslivet och de enskilda företagen är viktiga komponenter i ett samhälle då de skapar arbetstillfällen och tillväxt. Genom att fler arbetar och betalar skatt skapas resurser till bland annat skola, vård och omsorg. Att fler och nya företag växer fram är därför av stor betydelse för att i framtiden kunna säkerställa att vi har råd med en trygg välfärd som kommer alla till del. Sverige behöver således fler företag och ett företagsklimat i toppklass och då krävs det att regelbördan för företagare minskar och att alla företag ges likvärdiga möjligheter och villkor. Onödiga och omotiverat krångliga regler bör därför avskaffas eller förenklas.

Ett exempel på när olika villkor gäller för hanteringen av mervärdesskatt är när fastighets­äga­re som hyr ut lokaler, där det ska bedrivas mervärdesskattepliktig verksamhet, jämförs med andra företagare och deras hantering av mervärdesskatt. Om fastighetsägaren själv ska ta ut mervärdesskatt på hyran av lokalen måste lokalen först registreras hos Skatteverket. I alla andra branscher tillåts näringsidkare sköta hanteringen av mervärdesskatt helt på eget ansvar vilket borde gälla även för fastighetsägare.

Registreringsplikten innebär, med dagens utformning, en stor börda för fastighetsägare ef­ter­som detta orsakar administrativt krångel, speciellt då fastighetsägaren måste meddela Skatteverket efter varje förändring av lokalens yta.

I stället för att skapa en merkostnad genom administrativ byråkrati skulle en förändring och ett borttagande av registreringsplikten för lokaler underlätta framförallt för små företag och även innebära en minskad arbetsbörda för Skatteverket. Viktigt att betona är att statens intäkter avseende mervärdesskatt inte skulle minska genom en sådan förändring eftersom mervärdesskattereglerna i sig inte ändras. Däremot skulle en ändring minska krånglet för företag och företagare. Det är önskvärt att regeringen ser över möjligheten att ta bort registre­ringsplikten avseende lokaler för fastighetsägare som vill ta ut mervärdesskatt på hyran för lokaler där det bedrivs mervär­desskattepliktig verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar