tisdag 25 oktober 2011

Bostadsbristens orsaker

Civilutskottet har i dag beslutat om yttrande till Finansutskottet över statsbudgetens utgiftsram och motstående motioner avseende utgiftsområde 18 "Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik".

I yttrandet (2011/12:CU1y) beskrivs skälen till varför vi har en situation där det råder bostadsbrist. Socialdemokraterna försöker ge sken av att problemen på bostadsmarknaden har uppkommit efter regeringsskiftet 2006, vilket naturligtvis inte är korrekt. Med den inställningen finns det skäl att befara att (S) aldrig kommer att kunna hitta någon ny bostadspolitik oavsett hur många stenar som vänds. Bristen på analys och verklighetsförankring är inte och kommer aldrig att vara en framgångsfaktor för ett politiskt parti. Den stora skillnaden i dag är att Moderaterna har gjort upp med många gamla sanningar medan Socialdemokraterna krampaktigt håller fast vid dåtidens icke-fungerande lösningar. I dessa frågor är det uppenbart att det gamla talesättet om verkligheten och kartan återigen är aktuell. Om verkligheten och kartan inte stämmer gäller den Socialdemokratiska kartan.

Den väsentliga delen i civilutskottets yttrande när det gäller orsakerna till bostadsbristen, har följande lydelse: "Bostadsmarknaden och bostadsproduktionen har under en lång rad år präglats av en omfattande statlig påverkan genom regleringar och olika former av subventioner. Detta har bidragit till de obalanser på bostadsmarknaden som fortfarande i hög grad gör sig gällande. Under de senaste fem åren har det emellertid skett en omläggning av bostadspolitiken i syfte att normalisera sektorn och förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Utgångspunkten för detta arbete har varit att hushållens behov och önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. Denna omläggning har bl.a. inneburit att konkurrenssnedvridande subventioner har avvecklats, byggnadslagstiftningen har förenklats och att hyresbostadsmarknaden har fått nya konkurrensneutrala regler som har stöd av marknadens parter.

Det genomförda reformarbetet på statlig nivå har lett till förbättringar i bostadsmarknadens funktion, men fortfarande återstår stora strukturella problem. Bostadsbristen i delar av landet är ett påtagligt tecknen på att bostadsmarknaden fortfarande inte fungerar på ett sätt som innebär att efterfrågan möts av ett tillräckligt utbud. Enligt en relativt allmän uppfattning bland bedömare inom bostadssektorn krävs ett byggande på omkring 35 000–40 000 nya bostäder per år för att tillgodose en efterfrågan som följer av bl.a. befolkningsutvecklingen och rörligheten på arbetsmarknaden. Under den senaste 20-årsperioden har denna nivå uppnåtts endast under något enstaka år. Den bostadsbrist som vi i dag ser är alltså en följd av en mycket lång period av obalans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. Det är knappast möjligt att på mycket kort tid komma till rätta med de ackumulerade problemen och uppnå en bostadsmarknad helt i balans. Ett långsiktigt framgångsrikt arbete kräver en konsekvent bostadspolitik som är inriktad på att tillhandahålla enkla och hållbara spelregler, men framför allt en aktiv medverkan av bostadsmarknadens alla aktörer. Det är nödvändigt att kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar och underlättar bostadsbyggandet genom bl.a. en effektiv planering och markanvisningar. Det är också viktigt att bygg- och fastighetsbranschen arbetar vidare med att svara mot bostadskonsumenternas efterfrågan."

Här finns en länk till yttrandet på riksdagens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar