måndag 16 april 2012

Vårbudgeten

2012 års ekonomiska vårproposition lämnades till riksdagen i dag. Rubriken på propositionen är "En politik för jobb och välfärd". Under budgetdebatten i dag gjorde finansminstern, Anders Borg, en presentation i god ordning. Vad som dock var uppenbart är att det saknas gemensamma förslag från oppositionspartierna och (S) huvudlinje när det gäller egna förslag var "svar nästa gång".

Svensk ekonomi väntas bromsa in tydligt under 2012 i spåren av den europeiska skuldkrisen. Risken för en kraftigt sämre konjunkturutveckling gör att det finns ett fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Detta för att även framöver ha utrymme att kunna dämpa effekterna på jobb och välfärd av en fördjupad kris. Utrymmet för reformer i budgeten för 2013 väntas därmed vara begränsat. Det utrymme som trots allt finns bör framför allt användas till åtgärder som motverkar att arbetslösheten biter sig fast, stärker ekonomins funktionssätt, förbättrar den ekonomiska standarden för utsatta grupper och förstärker välfärden.

Regeringen fortsätter att sätta jobben och välfärden först. Förutom att hantera direkta effekter av skuldkrisen behöver regeringen ta sig an de utmaningar som Sverige står inför. Det handlar om åtgärder för att få högre varaktig sysselsättning och lägre jämviktsarbetslöshet, stärkt välfärd, förbättrade villkor för företagen och ett mer hållbart klimat, framhöll Anders Borg.

Huvudområdena i vårpropositionen är följande:

# Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad

Regeringens främsta mål är full sysselsättning. Genomförda reformer för fler i arbete har haft effekt, men det behövs mer. Regeringen kommer därför att bland annat föreslå åtgärder för att förbättra möjligheten till sysselsättning bland unga, personer med utländsk bakgrund och grupper som varit arbetslösa länge, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och effektivisera arbetsförmedlingen. Behovet av att justera reformer av trygghetssystemen ska också prövas.

# Förbättrad välfärd

Den gemensamt finansierade välfärden ska hålla högsta möjliga kvalitet och komma alla till del. I budgetpropositionen kommer regeringen att föreslå åtgärder för att underlätta övergången från skola till arbetsliv, fortsätta att förbättra tillgängligheten i vården samt att arbeta för att säkerställa ett effektivt rättsväsende.

# Förstärkt konkurrenskraft

Regeringen har förbättrat företagsklimatet och därmed även konkurrenskraften. Detta är också en förutsättning för en långsiktigt hållbar tillväxt. Företagsskatteutredningen är en viktig del i det fortsatta arbetet. Regeringen bereder nu utredningens förslag om riskkapitalavdrag, men har också lämnat förslag om åtgärder mot skatteplanering med ränteavdrag. Det senare kan skapa ett utrymme för sänkta bolagsskatter. Den kommande propositionen om forskning och innovationer samt infrastrukturpropositionen kommer också att innehålla åtgärder som främjar konkurrenskraften.

# Ett stabilt finansiellt system

Ett stabilt och väl fungerande finansiellt system är av central betydelse för ekonomin. En rad åtgärder har vidtagits för att stärka stabiliteten, men den svenska banksektorns storlek i förhållande till BNP är en riskfaktor. Regeringens ambition är därför att höja kapitaltäckningskraven i två steg till 2015. Dessutom arbetar regeringen aktivt för att stärka konsumenternas ställning mot de finansiella företagen.

# Bättre tillgång på bostäder

Brist på boende försämrar möjligheten för enskilda, inte minst unga, att flytta dit jobben finns eller till studier på annan ort. Regeringen fortsätter därför sitt reformarbete för en bättre fungerande bostadsmarknad. I vårpropositionen aviserar regeringen därför förslag som underlättar andrahandsuthyrningen och som stimulerar till att fler bostäder byggs.

# Effektiv klimatpolitik

Klimatförändringarna är tillsammans med bevarandet av biologisk mångfald, havsmiljö och giftfri miljö regeringens mest prioriterade miljöfrågor. Det förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i andra internationella sammanhang. Regeringens ambition är att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser.

# Regeringens fortsatta reformambitioner

Regeringen vill ytterligare förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Regeringen har också ambitionen att fortsätta att förbättra företagsklimatet och villkoren för företagande, investeringar och sysselsättning. Detta ska bland annat ske genom att se över företagsbeskattningen. Regeringen kommer även under 2013 eller 2014 återkomma med förslag om sänkt skatt för pensionärer, under förutsättning att det råder balans i de offentliga finanserna.

Reformambitionerna genomförs när det finns reformutrymme, det ekonomiska läget tillåter och under förutsättning att viktiga reformer inom prioriterade välfärdsområden kan säkras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar