torsdag 12 april 2012

Bostadspolitiska satsningar i vårbudgeten

I dag presenterade Alliansens partiledare några bostadspolitiska satsningar. Helt nödvändigt anser jag och bra att detta sker på partiledarnivå. Ska man kunna flytta till ett arbete måste man också kunna få en bostad. Dessutom har arbetsmarknaden förändrats - inte minst under de senaste 20 åren. Projektanställningar har blivit vanligare och det har också blivit vanligare att människor byter karriär. Därutöver försvinner arbetstillfällen och nya uppkommer på andra platser. En god tillgång på bostäder är därför en nödvändig tillväxtförutsättning för Sverige.

Följande bakgrund tecknas för dagens situation: Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder fortfarande osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, vilket ställer krav på säkerhetsmarginaler och tydliga prioriteringar i regeringens politik.

Det är därför viktigt att säkra att Sverige har handlingsutrymme att möta vad som än ligger i framtiden. Med en ansvarsfull politik och goda säkerhetsmarginaler kan välfärden stärkas även i fortsättningen. Vidare måste förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige värnas.

Trots detta görs nu en särskild satsning riktad mot att förbättra den svenska bostadsmarknaden. Bostadsbrist är en begränsande faktor både för arbetsmarknaden och för tillväxten. Oavsett ekonomisk ställning, ska det vara möjligt att tacka ja till ett jobb eller en studieplats på annan ort. Detta är framför allt viktigt för unga som har svårt att etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden.

Som ett led i det fortsatta arbetet med att trygga tillgången på bostäder för alla, med beaktande av den nuvarande modellen för hyresmarknaden, aviserar regeringen i den ekonomiska vårpropositionen därför ett antal förändringar för att förbättra bostadsmarknaden.

Förslagen handlar om förändrade regler för uthyrning av privatägda bostäder, sänkt fastighetsavgift för lägenheter i flerbostadshus samt förlängning av avgiftsfriheten vid nybyggnation.

Parallellt med de åtgärder som presenteras i dag kommer regeringen att fortsätta arbetet med att förbättra bostadsmarknaden. En särskild utredare analyserar förutsättningarna att ytterligare utveckla hyresmarknaden och stärka hyresrättens ställning.

Vidare har regeringen i dag beslutat direktiv till en utredning med uppdrag att bland annat analysera hur beskattningen av hyresrätter kan förändras i syfte att öka utbudet av hyresbostäder. En särskild utredare ser också över vissa byggfrågor, bland annat kommunernas tillämpning av bestämmelserna för tekniska egenskapskrav, i syfte att underlätta byggandet i Sverige.

En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god, och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg. En god tillgång till bostäder ökar också människors valmöjligheter. Oavsett ekonomisk ställning, ska det vara möjligt att tacka ja till ett jobb eller en studieplats på annan ort.

Här är förslagen för fler bostäder:

1. Ökad tillgång på lägenheter genom ökad uthyrning av privatägda bostäder
För att underlätta uthyrning av privatägda bostäder avser regeringen att föreslå en rad regelförändringar. Dessa syftar till en hyressättning som gör det möjligt för ägaren att täcka kapital- och räntekostnader för bostaden, och att ge bostadsrättshavare rätt att besluta om uthyrning utom i fall då särskilda skäl föreligger.

Dessutom avser regeringen att förenkla och förtydliga regler kring tidsbegränsade kontrakt, besittningsskydd, uppsägningsvillkor och en del annat. Retroaktiviteten i hyresprövningen bör vidare tas bort för att minska osäkerheten kring avtal. Dessa regler ska tydligt avgränsas till tillfällig uthyrning av privatägda bostäder.

Slutligen bör även schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjas från 21 000 till 40 000 kronor för att göra det mer lönsamt att hyra ut.

Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar (SOU 2012:25) hänvisade till beräkningar om att dess förslag för ökad uthyrning av bostäder skulle medföra 40.000 nya hyreserbjudanden i landet som helhet. På grundval av de förslag som läggs fram gör regeringen sammantaget bedömningen att antalet hyrestillfällen ökar med 20.000 lägenheter, varav flertalet i storstadsregioner och i tillväxtorter.

2. Sänkt fastighetsavgift
För att bland annat öka drivkrafterna för nybyggnation föreslås en sänkning av fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter) från 0,4 till 0,3 procent.

Samtidigt sänks, för flerbostadshusen, fastighetsavgiftens takbelopp per lägenhet från ca 1400 kronor till ca 1200 kronor. På detta sättt garanteras att alla flerbostadshus får en lättnad.

3. Förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation och möjlighet för presumtionshyror under längre tid
De ekonomiska villkoren vid nybyggnation av bostäder kommer också att förbättras genom förslaget om att förlänga perioden för helt undantag från fastighetsavgift till 15 år. Förlängningen föreslås gälla redan för byggnader som färdigställs 2012.

Kopplat till denna förlängning avser regeringen att på motsvarande sätt förlänga tidsperioden för hyror som kan ge kostnadstäckning vid nyproduktion, så kallade presumtionshyror, som enligt det nya förslaget kan gälla under maximalt 15 års tid till skillnad från dagens 10 år.

Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation är förslag som gör det mer lönsamt att bygga och som dämpar hyresutvecklingen för de boende. På kort sikt beräknas detta leda till en marginell ökning av antalet bostäder, men på längre sikt till en produktionsökning om 400 fler lägenheter per år.

När det gäller produktionen av bostäder i storstäder och tillväxtregioner är det inte bara lönsamheten utan även utdragna plan- och byggprocesser och begränsad tillgång på byggklar mark som begränsar byggandet. Det är därför nödvändigt med åtgärder för att också dessa delar ska fungera bättre.

Ambitionen är att skapa starka ekonomiska drivkrafter och stabila planeringsförutsättningar för befintliga och tillkommande företag på hyresbostadsmarknaden, för att därigenom öka utbudet av hyreslägenheter så att dessa ska svara upp mot efterfrågan i alla delar av landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar