torsdag 26 april 2012

Granskning av polisens effektivitet

Regeringen har lämnat ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet att analysera och följa upp om regeringens satsning på polisen har gett avsett resultat. Tidigare undersökningar har visat att uppklarningsgraden av samtliga jämförda brottskategorier har minskat 2010 vid en jämföresle med 2006. Detta är naturligtvis inte acceptabelt mot bakgrund av att regeringen under den gångna mandatperioden kraftigt har förstärkt polisens resurser.
  
Antalet poliser har ökat med drygt 2 500 och uppgår sedan januari 2010 till omkring 20 000. Antalet civilanställda har ökat med 500 personer under samma tid. Regeringen har betonat att den stora ökningen av antalet poliser förväntas leda till tydliga förbättringar av verksamhetsresultatet. 

Analysen ska göras med utgångspunkt från de förutsättningar som gällde för polisens verksamhet 2006 och för perioden fram till och med 2012. I uppdraget ingår att kartlägga hur resurstillskotten styrts och använts inom polisen och att analysera utvecklingen av polisens verksamhetsresultat, varvid en bedömning av resursökningarnas betydelse för resultatet ska göras.

Delredovisning av uppdraget ska ske till regeringen senast den 1 juni 2013 och slutredovisning senast den 1 oktober 2014.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar