fredag 20 april 2012

Nya regler för uthyrning av privatbostad

I dag har regeringen presenterat en promemoria med förslag till lagstiftning avseende uthyrning av privatbostad. I den aktuella promemorian föreslås en ny lag som innehåller ändringar i förhållande till nuvarande regler i hyreslagen (12 kap. jordabalken) och som ska stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder som inte behövs för det egna boendet. Åtgärderna ska bidra till att skapa incitament att hyra ut bostäder som annars inte hade hyrts ut och därmed också synliggöra denna del av bostadsmarknaden.

Genom de nya reglerna ökar förutsättningarna att utnyttja det redan nu befintliga bostadsbeståndet bättre. Ändringarna föreslås i huvudsak införas genom en ny lag som gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ägarlägenhet, villa eller annat ägt boende.

En särskild regel för hyressättningen ska medge att hyran alltid kan täcka innehavarens typiska kostnader för bostaden. Hyresavtalen förutsätts vara tidsbegränsade till högst två år, men med möjlighet till förlängning.

Hyresgästen ska alltid ha möjlighet till en månads uppsägningstid. Även hyresvärden ska kunna säga upp avtalet i förtid, om inte parterna kommer överens om något annat. Det ska vara möjligt att snabbt få en prövning av hyresvillkoren av hyresnämnden. Förutsebarheten ska öka genom att villkoren inte ska kunna ändras retroaktivt. Hyresgästen ska inte heller kunna framtvinga en förlängning av hyresavtalet.

I samma promemoria föreslås en ändring av bostadsrättslagen som ger innehavaren av en bostadsrättslägenhet rätt att hyra ut sin lägenhet under fyra år utan att behöva ange något skäl.

Vidare föreslås att så kallade presumtionshyror för nyproducerade lägenheter ska gälla femton år i stället för tio år.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar