tisdag 6 december 2011

Interparlamentariska unionens demokratistöd

I morgon bitti kommer ett frukostmöte med rundabordssamtal att äga rum i riksdagen, anordnat av den svenska delegationen till Interparlamentariska unionen (IPU). Jag kommer - i egenskap av delegationsordförande - att inleda mötet och därefter vara samtalsledare.

Mötet handlar om IPU:s demokratistöd. IPU har bidragit med expertkunskap från Sverige när en ny konstitution har utarbetats i Tunisien. Även andra intressanta exempel kommer att tas upp såsom Kambodja.

Medverkar gör Drude Dahlerup, Professor, Stockholms universitet, som ska tala under rubriken: ”Hur skapar man en fungerade konstitution och vallag? På IPU-mission i Tunisien och i Kambodja”. Medverkar gör också Johan Norqvist, Senior programhandläggare, Globala avdelningen, enheten globala program, SIDA och Helena Bjuremalm, Senior rådgivare demokratibistånd, SIDA. Båda ska tala under rubriken:
”SIDA:s stöd till IPU och strategiska dialogfrågor”.

Som bakgrund för frukostmötet anges följande: "När ett land är på väg ut ur en konflikt och det inte finns något parlament eller när ett befintligt parlament är allvarligt försvagat har IPU erbjudit sin hjälp i ett flertal länder. Ett verksamt och välfungerande parlament är avgörande för möjligheterna till framgång vid en övergång från konflikt till fred. Ett parlament måste vara representativt för alla i samhället och erbjuda en nationell plattform för fritt och öppet utbyte av åsikter, vilket är förutsättningen för att nationell försoning ska kunna nås.

Ett av IPU:s mål är att förbättra kontakterna mellan världens parlament. IPU verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, för fred och mellanfolkligt samarbete och bedriver en omfattande biståndsverksamhet i frågor som gäller representativ demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. Under de senaste åren har IPU varit delaktiga i att stärka den parlamentariska funktionen i ett antal länder. Genom sina program för tekniskt bistånd, ger IPU rådgivning, vägledning och många andra former av stöd till nationella parlament.

Den samlade kompetensen bland IPU:s medlemmar är en unik tillgång för spridningen av demokratisk praxis."

Se vidare www.ipu.org.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar