söndag 6 februari 2011

Outsourcing / privata entreprenader

Jag och min tidigare Civilutskottskollega Johan Löfstrand (S)

I onsdags deltog jag i en debatt på "Upphandlingsdagarna 2011". Platsen var Nacka strandmässan och ämnet "Outsourcing - myt eller verklighet".

Här nedan redovisar jag några av de huvudfrågor som ställdes till oss politiker. Jag redovisar kortversioner av mina svar i anslutning till varje fråga.

1. Finns det fortfarande en tydlig politisk ideologisk skillnad vad gäller inställningen till outsourcing mellan de politiska blocken?

Svar: Socialdemokraterna accepterar privata utförare i större omfattning i dag jämfört med tidigare, men Vänsterpartiet är fortfarande motståndare. Samtidigt har Moderaterna - typiskt sett - blivit mer nyanserade i sitt synsätt. Det är inte längre det viktigaste att bara få en privat utförare. I dag är det tydligare att det handlar om att skapa valfrihet genom olika alternativ och att det måste ställas tydliga kvalitetskrav på den outsourcade verksamheten.

2. Kan ni som beslutsfattare avstå outsourcing om detta är ett ur samhällsekonomiskt bättre alternativ för skattebetalarna?

Svar: I princip nej, men återigen; man måste veta vad man får för pengarna så att det verkligen blir samhällsekonomiskt lönsamt.

3. Har det skett en övergång från prisfokus till funktionsfokus vid upphandling av externa tjänster eller är priset fortfarande en dominerande inköpsvariabel?

Svar: Priset måste alltid sättas i relation till vad man får. Även outsourcad verksamhet är offentlig verksamhet som politikerna ansvarar för, eftersom skattemedel används för finansieringen.

4. Vilka är de bidragande orsakerna till att offentlig verksamhet outsourcar förutom kostnadsaspekten?

Svar: Kraven på teknisk uppdatering inom IT-området, krav på olika specialistfunktioner och annat gör att - framförallt mindre - kommuner har svårigheter att själv kunna hålla all erforderlig kompetens. Detta leder till att man måste samverka med andra. Sedan finns det nog därutöver ofta en ambition att skapa valmöjligheter mellan olika verksamhetsideer och inriktningar. Då kan outsourcad verksamhet bidra till att skapa en bredare palett av valmöjligheter för medborgarna.

5. Finns det verksamheter som principiellt inte går att outsourca?

Svar: Myndighetsutövning och ibland annan verksamhet som ligger nära eller har omedelbart samband med myndighetsutövning. Sedan är det i och för sig också dumt att "lägga alla ägg i samma korg".

6. Finns det några särskilda förutsättningar inom offentlig sektor som gör att outsourcing uteblir eller försenas?

Svar: Det måste finnas tillräcklig kompetens att efterfråga det som är relevant, att framställa bra förfrågningsunderlag och att kunna utvärdera anbud. Sedan är en annan viktig sak att skriva bra avtal och att följa upp det som har avtalats. Brister det i kompetensen får man svårigheter på olika sätt.

Slutligen vill jag nämna att frågan om överklaganden av tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling också kom upp. Min principiella inställning är att rätten att överklaga inte kan begränsas. Däremot kan man diskutera ansvaret för "rättegångskostnader" särskilt mot bakgrund av att många bestämt framhåller att det finns aktörer som medvetet "okynnesöverklagar" som ett led i agerandet mot sina konkurrenter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar