onsdag 9 februari 2011

Barns rätt till vård

Häromdagen presenterade regeringen en departementspromemoria innehållande förslag vars syfte är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser inom ramen för gemensam vårdnad. Förslagen kommer så småningom att behandlas av Civilutskottet

I promemorian föreslås det att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska få ges till barnet om det krävs med hänsyn till barnets bästa trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det.

Det föreslås att socialnämnden ges befogenhet att pröva om insatsen krävs med hänsyn till barnets bästa.

Det ursprungliga förslaget – som lämnades i ett utredningsbetänkande 2007 – var att domstol skulle kunna besluta vem av föräldrarna som skulle ha rätt att fatta beslut i ett antal olika frågor. Jag vill framhålla att fanns uppenbara risker med att duka upp ett sådant smörgåsbord med frågor att processa kring för konfliktbenägna vårdnadshavare. Jag har ju tidigare åtskilliga gånger, i artiklar och på denna blogg, framhållit vikten av att föräldrars konflikter kring barn mycket tydligare bör inriktas mot att förmå föräldrarna att samarbeta med fokus framåt i tiden. Allt för barnens bästa. Konfliktdrivande regler ska undvikas.

Detta är ett bättre förslag än det ursprungliga från 2007. Bestämmelserna tar sikte på det som är mest angeläget för barnen och lämnar därför konflikter om barns pass och vilken skola eller förskola barnen ska gå i till föräldrarna att lösa gemensamt, vilket inte är oöverstigligt svårt. För övrigt är det ju socialnämnden som har ansvar att agera i sådana situationer när föräldrar inte är lämpliga vårdnadshavare, något som kan komma fram när barns rätt till vård och sociala insatser kommer till prövning.

Artiklar om detta har funnits bland annat i Svenska Dagbladet och i en ledare på Corren.se.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar