tisdag 18 februari 2014

Skärpta straff för vapenbrott

I fredags förra veckan överlämnade utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet överlämnade ett delbetänkande ”Skärpta straff för vapenbrott” (SOU 2014:7) till justitieministern.

Utredaren har haft i uppdrag att överväga och föreslå de åtgärder som krävs för att höja straffminimum för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till ett år och införa en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott.

Följande förslag lämnas i det aktuella delbetänkandet:

#  Straffskalan för grovt vapenbrott ska ändras så att det för grovt vapenbrott ska dömas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år samtidigt som det ska införas ett synnerligen grovt brott där det stadgas fängelse i lägst tre år och högst sex år.

#  Vissa justeringar ska göras av kriterierna för bedömningen av om ett vapenbrott är grovt. Utöver vad som gäller i dag ska det bland annat särskilt beaktas om gärningen varit av särskilt farlig art.
 
#  Vid bedömande av om ett vapenbrott är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.

#  Straffskalan för vapenbrott av normalgraden ska ändras på så sätt att straffmaximum höjs till fängelse i två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.
 
Övriga delar av utredningens uppdrag - som avser en analys av om det straffrättsliga regelverket på vissa särskilt angivna områden kan skärpas för att på ett mer effektivt sätt motverka organiserad brottslighet - ska redovisas senast den 29 augusti 2014.

Här finns en länk till det aktuella (del)betänkandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar