fredag 7 februari 2014

Lättnader från krav på bygglov och andra regelförenklingar

Regeringen har beslutat att lämna över en remiss till lagrådet vars viktigaste förslag är att det – utan att det krävs bygglov – från och med den 2 juli ska bli tillåtet att bygga ett maximalt 25 kvadratmeter stort hus. Till skillnad från dagens friggebodar ska ett sådant hus kunna användas som permanentbostad, men också som garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet ska det vara möjligt att bygga ett sådant komplementbostadshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan.

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, exempelvis 20 kvadratmeter som bostad och 5 kvadratmeter som förråd på ett annat ställe på tomten. Regeringen föreslår också att den högsta tillåtna nockhöjden på ett komplementbostadshus får vara 4 meter till skillnad mot 3 meter som gäller för friggebodar. Om huset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts precis som med friggebodarna grannarnas godkännande.

Ett komplementbostadshus förutsätter att en anmälan görs till kommunens byggnadsnämnd.

Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Följande förslag finns också i den aktuella lagrådsremissen:

Att tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får göras på en- och tvåbostadshus utan krav på bygglov. Om tillbyggnaden är närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs dock grannarnas medgivande. I normalfallet ska en tillbyggnad kunna ske även om det strider mot gällande detaljplan. Tillbyggnaden ska anmälas till byggnadsnämnden.

Att det inte ska behövas bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, till exempel i källarplanet. I normalfallet ska det vara möjligt att inreda en sådan bostad även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan. Tillbyggnaden ska anmälas till byggnadsnämnden.

Att det varken ska krävas bygglov eller anmälan för att på en- eller tvåbostadshus bygga högst två takkupor som inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. Antalet takkupor gäller per byggnad och ska få uppta högst halva takfallet.

Att det inte ska finnas något krav på tekniskt samråd när någon gör en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter, inreder ytterligare en bostad eller uppför ett komplementbostadshus.
 
Alla förändringar föreslås träda i kraft den 2 juli 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar