måndag 24 februari 2014

Lättare att förverka egendom som åtkommits genom brott

En sedan tidigare tillsatt utredning om ”utvidgat förverkande” ska:

• analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets kommande – men ännu inte formellt antagna – direktiv om frysning och förverkande av utbyte av brott.

Med utvidgat förverkande menas den förverkandeform (36 kap. 1 b § brottsbalken) som innebär att det i vissa fall är möjligt att förverka även utbyte som kommer från annat brottsligt handlande än det som den tilltalade döms för. Detta innebär också att sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten inte behöver styrkas fullt ut. I stället är det tillräckligt att ett lägre ställt beviskrav är uppfyllt.

Regeringen gav i februari 2013 en särskild utredare i uppdrag att redovisa hur reglerna om utvidgat förverkande hade tillämpats och mot bakgrund vad som framkommit utvärdera bland annat om tillämpningen hade visat på problem eller svårigheter med regleringen. Med utgångspunkt i resultatet av utvärderingen och regeringens ståndpunkt att utvidgat förverkande ska vara ett kraftfullt redskap i kampen mot organiserad brottslighet skulle utredaren vid behov lämna förslag till författningsändringar.

Den aktuella utredningen har nu fått ett tilläggsuppdrag.

Inom EU pågår förhandlingar om ett direktiv om bland annat förverkande av utbyte av brott. Direktivet syftar till att ytterligare stärka medlemsstaternas system för förverkande av tillgångar som kommer från brottslig verksamhet. Förhandlingarna om direktivet är i allt väsentligt slutförda.

Utredningen har därför fått i uppdrag att även:

• analysera behovet av och lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att genomföra det kommande – men ännu inte formellt antagna – EU-direktivet om frysning och förverkande av utbyte av brott.
 
Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 1 september 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar