torsdag 13 februari 2014

Högre krav på nämndemän

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag som syftar till att säkerställa att varje nämndeman är lämplig och kompetent för sitt uppdrag (i vilket bland annat innefattas omdömesförmåga och självständighet). Samtidigt har regeringen också beslutat att ge Statskontoret ett uppdrag om att ytterligare utreda konsekvenserna av ett förändrat rekryteringsförfarande för nämndemän. Nämndamannautredningen har diskuterat en så kallad fri kvot, vilket innebär en rekrytering av nämndemän som inte utgår från att man tillhör eller har nominerats av ett politiskt parti. Detta kommer således inte att genomföras, men däremot belysas ytterligare genom Statskontorets utredning.

Det aktuella förslaget innebär att kraven på varje enskild nämndemans lämplighet skärps. Det ska vara en uppgift för den domstolen där en nämndeman ska tjänstgöra att kontrollera nämndemannes laglydnad genom utdrag ur belastningsregistret. Vidare ska en nämndeman inte kunna vara försatt i konkurs för att få vara behörig att tjänstgöra. Därutöver ska det bli lättare för domstolen att kunna entlediga en nämndeman som genom brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget.
 
Genom obligatorisk utbildning i bland annat jävs- och sekretessfrågor ska kompetensen hos nämndemännen höjas. Förslaget i denna del har sin grund i vissa uppnmärksammade fall där nämndemäns agerande har varit olämpligt och i vissa fall lett till att huvudförhandlingar har fått tas om. Det mest aktuella exemplet är det så kallade Södertäljemålet. Jag känner för egen del till fall när nämndemän misstänkts för brott mot tystnadsplikten och något fall vill jag minnas också har lett till åtal. Det som har förekommit under enskild överläggning får inte yppas.
 
Regeringen föreslår också att val av nämndemän ska hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning till val till kommun- och landstingsfullmäktige för att det ska vara tydligt att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag. Redan i dag är det alldeles tydligt i alla avseenden att en nämndeman aldrig någonsin får lägga sin politiska uppfattning till grund för dömandet. Även om jag alltid har varit mycket noga med att påpeka detta för alla nämndemän som avlagt domared inför mig som ordförande tror nog tyvärr att detta ändå inte alltid framgått lika tydligt på andra håll.

De nya reglerna beträffande nämndemän föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Här finns en länk till lagrådsremissen.

Här finns en länk till ett inslag i Sveriges Radio.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar