onsdag 22 januari 2014

Vad är polisen bra på?

Brottsförebyggande rådet (Brå), där jag är ledamot i insynsrådet, gör bland annat rapporter och följer upp olika saker inom rättsväsendet. Ganska nyligen, närmare bestämt i december 2013, presenterade Brå rapporten om 20 000 fler-poliser-kartläggningen. Vad som har undersökts är hur satsningen på 20.000 poliser har get för resultat.

I den aktuella rapporten har Brå lyft fram sju punkter som utgör positiva effekter inom polisområdet. Dessa punkter är:

1.  Ett av målen för polisen är att minska brottsligheten. Brottsligheten minskar vilket kan bygga på ett antal olika orsaker men det är självfallet bra.
 
2.  Ett av målen för kriminalpolitiken är att öka tryggheten. Tryggheten har ökat vilket framgår av den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) vars senaste undersökning presenterades helt nyligen. Detta är möjligen åtminstone delvis en effekt av att det finns fler poliser.
 
3.  Polisen har blivit mer synlig, vilket åtminstone delvis kan ha lett till ökad trygghet, vilket omnämns i punkt 2.
 
4.  Det genomförs fler planlagda brottsförebyggande insatser (även om vissa av dem i och för sig har en del kvalitetsbrister).
 
5.  Polisen åtnjuter fortsatt högt förtroende.
 
6.  De flesta är nöjda med polisens bemötande.
 
7.  Handläggningstiderna har blivit kortare. Under 2012 och 2013 har dock det sammanlagda antalet personuppklarade brott minskat. En bidragande orsak till minskningen är en förändrad brottsstruktur med ett minskat inflöde av lättuppklarade brott såsom exempelvis trafikbrott och ett ökat inflöde av mer svårutredda brott som exempelvis bedrägerier. Den totala personuppklaringen är inte ett helt bra mått på rättsväsendets effektivitet. Ett uppklarat snatteri bidrar lika mycket till personuppklarningen som ett uppklarat människohandelsbrott.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar