måndag 27 januari 2014

Hedersvåld och förtryck måste bekämpas

I mitt yrkesliv som domare och tidigare som polis har jag kommit i kontakt med många aspekter av den ofrihet som hedersrelaterat våld och förtryck innebär. För mig betyder det därför mycket att vi flyttar fram positionerna i arbetet mot den hedersrelaterade brottsligheten. Mest betyder det dock för de många människor som varje dag lever i en verklighet styrd av släktens, föräldrarnas eller syskonens föreställningar om heder och ära.   

En av de främsta grundstenarna i Moderaternas politik är att vi värnar om människors rätt till frihet. Frihetsbegreppet inrymmer möjligheten att själv forma sitt liv, att leva efter sina egna övertygelser och att förverkliga sina egna drömmar och ambitioner. Tyvärr vet vi att det finns ett stort antal människor, framförallt unga flickor och kvinnor, vars frihet i dag är kraftigt begränsad av hedersrelaterat våld och förtryck. De lever i en vardag som präglas av rädsla för att utsättas för hot, tvång och våld och många förmås gifta sig mot sin vilja. Även homo-, bi- och transsexuella utsätts för våld och kränkningar. Arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket är en av våra viktigaste uppgifter.

Regeringen har genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra situationen. Historiskt stora satsningar har gjorts på rättsväsendet. Under föregående mandatperiod antogs en nationell handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Resurser har tillförts, straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts och lagstiftningen kring exempelvis kontaktförbud och fridskränkningsbrotten har förbättrats. Mycket kan dock fortfarande bli bättre, både vad gäller lagstiftningen och rättsväsendets och samhällets insatser i övrigt.

Inom kort kommer regeringen att överlämna en lagrådsremiss med förslag på viktiga kompletteringar av det straffrättsliga skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. I lagrådsremissen föreslås att ett nytt brott – äktenskapstvång – införs. Det nya brottet omfattar situationer då någon förmår någon annan till äktenskap genom att utnyttja hans eller hennes utsatta belägenhet. På så sätt kriminaliseras de situationer då föräldrar eller släktingar utsätter ett barn eller en ung vuxen för press att gifta sig. Straffet för det nya brottet föreslås bli fängelse i högst fyra år. Redan förberedelse eller försök till äktenskapstvång kommer att omfattas av förbudet och det kommer inte vara möjligt att kringgå lagstiftningen genom att genomföra äktenskapet utomlands 

I Moderaternas politikutvecklingsarbete, som nyligen mynnade ut i flera skarpa förslag vid vår arbetsstämma, var insatser mot det hedersrelaterade våldet en viktig del. Vi ser fortsatt att kvaliteten i rättsväsendets åtgärder måste bli bättre, så att fler anmälda brott kan leda till åtal och fällande dom med straff som står i proportion till brottens allvar. Kunskaperna behöver öka och det behövs mer forskning om det hedersrelaterade våldet. Genom särskilda åtgärder riktade mot dem som döms kan risken för återfall minskas.

Även det förebyggande arbetet behöver utvecklas. De värderingar vi möter som barn finns ofta med oss under resten av livet. Det är därför viktigt att barn och unga tidigt får lära sig om mäns och kvinnors lika ansvar, möjligheter och rättigheter. Kommunernas och socialförvaltningarnas arbete betyder mycket för dem som lever i en utsatt situation och även i denna del finns mycket kvar att göra för att underlätta livet för dem som är drabbade.

Hedersrelaterat våld och förtryck får aldrig accepteras. Förutom att rättsväsendet måste kunna identifiera och hantera hedersrelaterade motiv finns det all anledning att föra en bred politisk diskussion om dessa frågor. Våld och förtryck är motsatsen till frihet. Alla människor förtjänar ett liv i frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar