tisdag 21 januari 2014

Hot och våld mot förtroendevalda

Frågan om hot och våld mot förtroendevalda har aktualiserats vid ett flertal olika tillfällen, inte minst i samband med att personer med politiska uppdrag har utsatts för - i vissa fall - allvarligt våld. Hotelser och andra förgripelser är säkert betydligt vanligare men rapporteras nog inte heller alltid.

I morgon anordnads en aktuell debatt i riksdagen om politiskt våld. Debatten äger rum i kammaren och börjar kl. 13.00.

Dessutom har regeringen gett en utredare i uppdrag att kartlägga och analysera domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot eller våld mot förtroendevalda. Utredaren ska undersöka i vilken utsträckning domstolarna vid straffvärdebedömningen ser allvarligare på brott som har begåtts mot en person eller hans eller hennes närstående på grund av förtroendeuppdraget jämfört med situationer där så inte är fallet.

Kartläggningen ska omfatta mål som avgjorts de tre senaste åren. 

Här kan sägas att straffet för ett brott ska återspegla hur allvarligt brottet är. Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas bland annat de avsikter eller motiv gärningsmannen haft (se 29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Lagstiftningen ger således utrymme för att se allvarligare än annars på brott mot en person som är förtroendevald eller deras närstående, när avsikten eller motivet bakom brottet är just det förhållandet att personen är förtroendevald.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar