onsdag 27 mars 2013

Kränkande fotografering - påföljd och internationell utblick

Regeringens förslag om förbud mot kränkande fotografering i vissa fall, har diskuterats i några sammanhang. Vad som är viktigt att påpeka är att förslaget i propositionen är utformat i linje med de synpunkter Lagrådet har lämnat. Förslaget har därför begränsats till att gälla intrång i rätten till en fredad personlig sfär, inom vilken olovlig avbildning typiskt sett uppfatta som ett intrång helt oberoende av bildens innehåll.

En skillnad mot tidigare förslag är alltså att förslaget i propositionen endast gäller fotografering av någon som befinner sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö, eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, det vill säga inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Den föreslagna straffskalan för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. Straffskalan motsvarar vad som gäller för - exempelvis - olovlig avlyssning och sexuellt ofredande. I många fall kan det räcka med ett bötesstraff. Har (som ett exempel) filmning skett i smyg och fortlöpande under en längre tid i en persons bostad bör emellertid straffvärdet anses vara så högt att ett strängare straff än böter kan bli aktuellt. Detsamma bör gälla om en person har installerat en dold kamera i ett omklädnings- eller duschrum för pojkar eller flickor på en skola och därefter under en tid filmat barnen. Även andra omständigheter kan medföra att straffvärdet är så högt att det ligger på fängelsenivå.

Hur ser det ut på detta område i andra länder?
 
I våra nordiska grannländer Danmark och Finland finns bestämmelser som i vissa fall förbjuder oberättigad eller kränkande fotografering. Dessa bestämmelser är på motsvarande sätt som i propositionsförslaget i princip begränsade till den hemfridsskyddade sfären.

I Danmark finns en straffbestämmelse som uppställer förbud mot att oberättigat fotografera eller med hjälp av kikare eller "annan apparat" iaktta en person som befinner sig på ”et ikke frit tillgängelig sted”. De områden som skyddas är desamma som skyddas av reglerna om ”husfredskränkelse”. Det handlar i sådana fall om områden som inte är allmänt tillgängliga och som är avgränsade på ett sådant sätt att det därigenom är "tillkännagett" att området inte är fritt tillgängligt.

I Finland är det straffbart både att observera och att avbilda någon med hjälp av teknisk anordning såsom kikare och kamera. Straffbestämmelsen i Finland är avgränsad till vistelse på platser som omfattas av regler om hemfridsbrott eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller på någon annan motsvarande plats. Dessutom gäller de finska reglerna platser som omfattas av regleringen om "brott mot offentlig frid" och dit allmänheten inte har tillträde, om observationen eller avbildningen sker på ett integritetskränkande sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar