onsdag 13 mars 2013

Skärpt sexualbrottslagstiftning

I går lämnade regeringen en proposition till riksdagen i vilken det föreslås ett antal ändringar i sexualbrottslagstiftningen.

Den 15 februari deltog jag i en interpellationsdebatt ikammaren som gällde frågan om ett samtyckesrekvisit i sexualbrottslagstiftningen. I den debatten sade jag bland annat att ”sexualbrott tillhör rent generellt de brott som är mest svårutredda och svårbevisade. Det grundar sig på att det ofta saknas direkta vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet.” I detta sammanhang får tilläggas att sexuella övergrepp samtidigt innebär allvarliga integritetskränkningar och sådana övergrepp bör därför leda till kännbara påföljder. Detta får dock inte leda till att beviskravet sänks.

Utvecklingen när det gäller – framförallt – synen på sexualbrott och våldsbrott har under de senaste 20-30 åren varit att man successivt sett allt allvarligare på brottslighet av denna typ. Respekten för alla människors rätt till integritet och självbestämmande både rent allmänt och naturligtvis även sexuellt måste framstå som en tydlig ambition som kommer till uttryck i lagstiftningen. Detta förutsätter i sin tur ett starkt och väl fungerande straffrättsligt skydd.

De skärpningar i lagstiftningen och förstärkningar av skyddet för enskilda som nu är aktuella är i huvudsak följande.

#   Bestämmelsen om våldtäkt utvidgas. Fler fall av sexuella utnyttjanden kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet "hjälplöst tillstånd" ersätts av det vidare begreppet "särskilt utsatt situation". Det blir därmed tydligt att även sådana situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet omfattas av våldtäktsbrottet.

#   Tillämpningsområdet för grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas. Syftet är att ge domstolarna ett större utrymme att bedöma allvarliga sexuella övergrepp mot barn som grova brott. Samtidigt höjs straffminimum för brottet från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

#   Det föreslås att riksdagen ska godkänna Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Vidare föreslås de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda konventionen. Förslagen innebär dels att kravet på dubbel straffbarhet avskaffas för utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn, dels att preskriptionstiden förlängs för utnyttjande av barn för sexuell posering genom att den börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Här finns en länk till den aktuella propsitionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar