torsdag 14 mars 2013

Översyn av straffskalor för våldsbrott

Regeringen har tagit initiativ till en översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott genom att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå ändringar av straffskalorna. Syftet är att åstadkomma en höjd straffnivå för dessa brott.

Regeringen har i tidigare sammanhang framhållit att flera förändringar har skett i samhället över längre tid som inneburit att synen på allvarliga former av avsiktliga angrepp på enskildas fysiska integritet är strängare i dag än tidigare. Sådana angrepp drabbar målsäganden inte bara fysiskt utan leder också till psykiska påfrestningar. Även brottsoffrens omgivning påverkas av brottsligheten. De allvarliga våldsbrotten skapar dessutom rädsla och kan verka begränsande för en vidare krets av människor. Med dagens mediarapportering avseende denna typ av brott kan otrygghet spridas i vidare kretsar, vilket försämrar många människors livskvalitet.

Att flera förändringar har skett i samhället över en längre tid som innebär att synen på allvarliga former av angrepp på enskilda är strängare i dag än tidigare har jag berört detta vid flera tillfällen i tidigare inlägg. De brottstyper som den särskilda utredaren ska titta närmare på är grov misshandel, rån, grovt rån, grov utpressning, men även andra allvarliga våldsbrott.

När fängelse är aktuellt som påföljd går straffmätningen till på följande sätt, vilket också säger en del om hur straffskalorna fungerar: Straffet för ett brott bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Ett brotts straffskala ger uttryck för gärningens allvar. Straffskalorna bör vara konstruerade så att de täcker i princip samtliga fall av det aktuella brottet. Det medför att straffskalorna blir vida. Flera brott är också indelade i svårhetsgrader med olika, oftast överlappande, straffskalor. Grundläggande för påföljdssystemets och straffskalornas utformning är principerna om proportionalitet och ekvivalens. Principerna innebär att svårare brott ska bestraffas strängare än lindrigare brott och att lika svåra brott ska bestraffas lika strängt. Vidare ska olika gärningar inom en och samma brottstyp bedömas olika strängt i det enskilda fallet om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter.
´
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014.

Här finns en länk till kommittédirektiven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar