måndag 1 oktober 2012

Problemen med planprocesser

Den 27 juni i år arrangerade Boverket, i samarbete med kommittén Ny PBL – på rätt sätt, en konferens kallad Forum Planering 2012. Ett sextiotal representanter för olika funktioner inom samhällsbyggnadssektorn samlades i Stockholm för att samtala, diskutera och ge sin syn på den roll man har i en planprocess.

En särskild inbjudan hade gått ut till olika aktörer som byggherrar, entreprenörer, statliga verk, kommuner, länsstyrelser, regionala planerare, branschorganisationer, jurister, politiker och arkitekter.

I det senaste numret av Boverkets tidning "Planera, Bygga, Bo" finns en intervju publicerad där jag svarar på frågor om planprocessen.
 
Här nedan återges intervjun:
 
"Anti Avsan, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag:

Hur påverkar plan- och byggprocessen byggtakten i Sverige?
– Den påverkar i stor utsträckning. Allt byggande handlar ytterst om i vilken utsträckning man kan få fram planer. I övrigt spelar det ingen roll vad man gör från statens sida. Det kan aldrig gå snabbare än själva planprocessen för den är gränssättande.

Var finns problemen i planprocessen ur din synvinkel?
– Det finns flera problem som sammantaget kan bli ett ännu större problem. Exempelvis oklar politisk vilja och oförmåga att ange grundförutsättningar. Ett vanligt exempel på bristande kunskap är att man inte vet hur plan- och bygglagen och miljöbalken förhåller sig till varandra.

Hur skulle du vilja effektivisera planprocessen?
– Det  krävs bättre kunskap om regelverken. Detta gäller för både politiker och tjänstemän. Man måste ha förmågan att hantera processerna i sig och alla berörda på ett bra sätt. Man måste kunna förklara vad man vill åstadkomma och varför. En viktig del i arbetet är att sträva efter att överbrygga motsättningar och lösa konflikter, i stället för att ställa saker mot varandra, vilket tyvärr är alltför vanligt. Ett bra bemötande och en strävan att finna bästa möjliga lösning för så många som möjligt leder till att det blir färre överklaganden. Ofta är ett överklagande bara uttryck för missnöje med hur man har blivit bemött i processen.

Vilka effekter har den nya plan- och bygglagen haft?
– Jag tror att frågan om en längsta tid för bygglovprövningen har inneburit förbättringar för många som söker bygglov. Den ökande kontrollen av byggnader är också viktig och syftar till att minska den stora omfattningen av byggfel. Å andra sidan har det nya systemet med byggsanktionsavgifter medfört stora tillämpningssvårigheter och helt orimliga konsekvenser."

Här finns en länk till Boverkets hemsida där övriga artiklar i senaste numret av "Planera, Bygga, Bo" kan laddas ned.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar