tisdag 30 oktober 2012

Bristfälliga riksdagsmotioner borde inte tillåtas

I egenskap av riksdagsledamot blir man framför allt under motionsbehandlingen i sitt utskott ganska trött på att många riksdagsmotioner håller en låg kvalitet. Av den anledningen har jag återigen motionerat i riksdagen om att det borde införas någon form av kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner (det vill säga motioner som skrivits av enskilda riksdagsledamöter). Jag har motionerat om detta en gång tidigare, men denna gång har jag möjligen spetsat till motiveringen något ytterligare.

Motiveringen i min motion har följande lydelse:

"Vår möjlighet att som enskilda riksdagsledamöter obehindrat väcka motioner uppfattas av många som ett viktigt demokratiskt instrument. Betydelsen av – i första hand – enskilda motioner är starkt överdriven och fyller för många snarast funktionen av att ge sken av att motionären är en riksdagsledamot som verkligen påverkar lagstiftningsarbetet. Utomstående betraktare lever många gånger också i villfarelsen att det går att åstadkomma verkliga förändringar genom motioner skrivna av enskilda riksdagsledamöter. Detta är dock i praktiken i det närmaste omöjligt.

Motionsbehandlingen – av motioner från den allmänna motionstiden – tar mycket energi och arbetstid i riksdagens fackutskott. Detta leder i sin ur till att det blir mindre tid över till sådant som kan vara betydligt viktigare ur ett övergripande samhällsperspektiv; nämligen uppföljning av lagstiftning inom beredningsområdet och hur lagstiftningen de facto fungerar och tillämpas.

Ett annat följdproblem av den digra motionsfloden är att enskilda motioner många gånger har en uppenbart låg kvalitet. Många motioner bygger på missuppfattningar av gällande rätt och präglas en ensidig problemfokusering utan att motionären eller motionärerna tycks förstå övergripande sammanhang. Denna typ av motioner tillför ingenting i riksdagsarbetet.

Vi ställer i egenskap av politiker ofta och med rätta krav på att skattemedel används på bästa sätt och till största möjliga nytta för våra medborgare. I andra delar av samhället talas det ofta om kvalitetssäkring av olika slag. Det finns helt uppenbart skäl att överväga möjligheten att införandet av någon form av system för kvalitetssäkring av enskilda motioner. Motioner av denna typ som inte uppnår en viss miniminivå borde inte ens tas upp till behandling på annat sätt än att de avförs från vidare behandling."
 
Jag har fått ett antal positiva omdömen från olika håll avseende den nu redovisade motionen.
 
Här finns en länk till motionen på riksdagens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar