fredag 20 juli 2012

Beskattning av bostäder i Norge (III)


I denna tredje del om beskattningen av bostäder i Norge ska jag redovisa hur reglerna för beskattning av egendom ser ut. Det handlar om förmögenhetsbeskattningen och den kommunala fastighetsskatten.

En sammanfattning blir mycket kort och ser ut på följande sätt.

SKATT PÅ EGENDOM

# Förmögenhetsskatt

# Lokal kommunal fastighetsskatt

Förmögenhetsskatt i Norge tas ut på tillgångar som överstiger fribeloppsgränsen 700 000 norska kronor per person. För bostäder är värderingen mer gynnsam än för andra tillgångar. Den fastighet där den skattskyldige bor, värderas till högst 30 procent av marknadsvärdet. För rena hyresbostäder, uppgår värdet till högst 60 procent av marknadsvärdet. Skattesatsen är 1,1 procent.

I Norge finns endast kommunal fastighetsskatt. Det är frivilligt för norska kommuner att införa sådan skatt. Fastighetsskatten är så kallad objektskatt som inte tar hänsyn till eventuella skulder. Det är upp till kommunerna själva att taxera de fastigheter som den kommunala fastighetsskatten ska tas ut från. Skattesatsen ligger mellan 2 och 7 promille. Under 2010 togs kommunal fastighetsskatt ut i 309 av 430 kommuner i Norge. Av dessa 309 kommuner var det 145 som tog ut skatten i hela kommunen.

Dessa två skatter innebär på det hela taget och i ett helhetsperspektiv inte någon större skattebelastning. De skattelättnader som finns i övrigt innebär ändå – sammantaget – att situationen är mycket gynnsam i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar