lördag 29 juni 2013

Förbättrat skydd för personuppgifter

Regeringen tog i går ännu ett steg mot att förbättra skyddet för personer som riskerar att utsättas för brott.

I en promemoria som har sänts ut på remiss lämnas flera förslag i fråga om skyddade personuppgifter. Syftet med förslagen är att höja skyddsnivån för personer som riskerar att utsättas för brott.

I promemorian pekas på behovet av samverkan mellan olika myndigheter och det föreslås att Skatteverket – vid utredning i ärenden om sekretessmarkering – ska ha rätt att begära biträde av såväl polis som socialnämnd. Motsvarande regler beträffande kvarskrivning föreslås utvidgade till att också omfatta biträde av socialnämnd. Vidare föreslås att Skatteverket ska underrätta socialnämnden om sekretessmarkering eller kvarskrivning som gäller ett barn.

I promemorian föreslås också, såvitt gäller frågan om sekretess, att undantaget för fastighets- och tomträttsbeteckningar i 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska tas bort. Därutöver föreslås att förstärkt sekretess ska gälla i ärenden om kvarskrivning för uppgifter om enskilds personliga förhållanden.

Att skapa ett gott skydd för hotade eller förföljda personers personuppgifter är en viktig men samtidigt komplex uppgift. Målet bör vara att skapa en så sammanhållen ordning som möjligt för hot- och riskbedömningar och för olika skyddsåtgärder. Utredaren pekar slutligen på möjliga sätt att ytterligare stärka skyddet och öka rättssäkerheten för utsatta personer och förespråkar en övergripande översyn för att kunna åstadkomma detta.

Här finns en länk till den aktuella promemorian.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar