torsdag 23 augusti 2012

MP:s bostadspolitiska rapport ... Välkomna till verkligheten!


Miljöpartiet har presenterat en ny bostadspolitisk rapport där man säger att man har påbörjat utvecklingsarbete för en heltäckande bostadspolitik. Rapporten innehåller inte så mycket nytt i förhållande till vad som har hörts från Miljöpartiet tidigare. Det finns dock skäl att kommentera några saker när man talar om Miljöpartiet och bostadspolitik.
 
För det första förslaget bör förslaget om att använda AP-fondernas pengar för att bygga små och billiga hyresrätter kommenteras. Förslaget får nog ses för just vad det är, nämligen ett ganska ogenomtänkt snabbt framkastat förslag. Förslaget är opreciserat och saknar egentligen alla väsentliga detaljer för att kunna analyseras närmare och dessutom framstår det som - om någon verkligen skulle vilja genomföra det - svårgenomförbart och olämpligt av flera olika skäl.
 
Det andra som bör kommenteras är att många tankar kring stadsbyggande förefaller ha åtminstone samma grund eller samma utgångspunkter som det som från moderat håll har presenterats i olika sammanhang, bland annat i den storstadspolitiska rapporten.
 
Slutligen bör det framhållas att Miljöpartiet uppenbarligen nu har satt ned foten och tagit till sig det som den absoluta huvuddelen av bygg- och bostasdmarknadens aktörer har hävdat under lång tid ... BEHOVET AV LÅNGSIKTIGT STABILA VILLKOR. Här finns det all anledning att välkomna MP till verkligheten.  
 
I sin rapport skriver man följande under rubriken "Behovet av långsiktighet":

"Det råder enighet bland bygg- och bostadsmarknadens aktörer om behovet av långsiktighet. Långsiktighet är viktigt för både planering och investering.

Långsiktighet uppnås genom försiktighet med plötsliga marknadsstörande insatser. Exempel på sådana är storskaliga generella investeringsstöd. Denna typ av stöd kan ha en kortsiktig positiv effekt för takten i bostadsbyggandet, men de riskerar att underminera incitamenten att bygga i tider där stöd inte kan ges. Dessutom är de mycket kostsamma, efterfrågas inte av dem som bygger och riskerar att få kostnadsvridande och snedvridande effekter på marknaden."

Stödet för långsiktigt stabila villkor finns därmed även hos delar av oppositionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar