tisdag 10 september 2013

Polisens kostnader vid fotbollsmatcher

Jag intresserade mig för frågan om fotbollshuliganer under förra mandatperioden. Detta ledde till ett antal olika besök och kontakter. Bilden som målades upp från polisens sida var att de personer som gjorde sig skyldiga till våld och allvarligt störde ordningen under fotbollsmatcher ofta var kriminella som annars - om det inte agerade inom ramen för supporterklubbar och i anslutning till fotbollsmatcher - skulle begå brott i andra sammanhang. En iakttagelse var också att påfallande många missbrukade narkotika. Slutsatsen av detta blev för min egen del att en stor del av ordningsproblemen i samband med fotbollsmatcher i grunden var ett polisiärt problem oavsett var dessa personer skulle ha utövat - i första hand - våld.

Dessutom har det i mina ögon framstått som orimligt att associationsformen ska vara avgörande för vilka kostnader som tas ut av den som arrangerar en fotbollsmatch. Vidare har det varit märkligt att vissa arrangörer av olika offentliga tillställningar och allmänna sammankomster helt varit befriade från skyldigheten att ersätta polisiära kostnader och inte heller varit föremål för någon diskussion angående detta.

Mot bakgrund av min egen personliga uppfattning i dessa frågor anser jag att det är helt rätt att regeringen föreslår att skyldigheten att ersätta polisens kostnader för ordningshållning avskaffas .

Förslaget innebär att skyldigheten att ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster tas bort. Förslaget kommer att konkretiseras i budgetpropositionen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

De regler som gäller i dag innebär att den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch eller en festival, är skyldig - enligt ordningslagen - att ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen.

Bestämmelserna, som har funnits under lång tid, har under senare tid varit föremål för en intensiv debatt. Det är inte bara företrädare för idrottsrörelsen som har varit kritiska till den nuvarande ordningen. Kritiken har bland annat gått ut på att bestämmelserna ger upphov till avgränsnings- och tillämpningsproblem. detta har ju också varit min egen uppfattning. En annan synpunkt, som bland annat framförts av Konkurrensverket, har tagit sikte på att det från konkurrenssynpunkt är väsentligt att alla potentiella arrangörer behandlas lika.

Regeringens bedömning är att nackdelarna med dessa regler överväger fördelarna. Det är mot den bakgrunden som regeringen i dag har presenterat förslaget att avskaffa ersättningsskyldigheten både för arrangörer av idrotts- och kulturevenemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar