söndag 6 april 2014

Utanförskapet har minskat!

När man läser Svenska Dagbladet undrar man ibland över journalistiken i den tidningen. För en tid sedan sysslade man med någonting som återkom med jämna mellanrum, nämligen "Faktakollen". Detta gick ut på att kontrollera riktigheten i olika politiska uttalanden genom en recension som kunde ge rött, gult eller grönt ljus. För den läsare som fäster tilltro till att en dagstidnings journalister har bättre koll på fakta än exempelvis politiker är det inte bra om siffror i andra avseenden i samma tidning är felaktiga eller används på ett manipulativt sätt. Visserligen änvänds siffror på ett felaktigt eller manipulativt sätt även av politiker. För egen del tar jag dock avstånd från sådant och jag har uppfattningen att intellektuell hederlighet också är en dygd i mitt eget parti. Detta gäller dock - tyvärr - inte alla partier och alla politiker.

Hur som helst skrivs det i Svenska Dagbladet i dag att Alliansen har misslyckats med att minska utanförskapet. Detta är missvisande eftersom utanförskapet har minskat. Totalt har utanförskapet minskat med 200 000 personer. Jämför med situationen i dag har utanförskapet minskat både om man jämför med 2006 och 2010. Minskningen av utanförskapet gäller såväl om man räknar andelen av befolkningen i arbetsför ålder som antalet personer (vilket framgår av siffror från SCB).

I den aktuella artikeln jämförs år 2011 med 2013 i stället för att spegla hela utvecklingen från antingen 2006 eller 2010 eller under de så kallade krisåren. Enligt SCB:s sätt att mäta var utanförskapet år 2006 nästan var femte person i arbetsför ålder. Från 2006 fram till 2010 pressades utanförskapet ned till 15,6 procent och under innevarande mandatperiod har utanförskapet gått ned till 14,6 procent. Detta ska ses i ljuset av att utanförskapet har ökat stort i de flesta andra Europeiska länder under samma tidsperiod.

Totalt har arbetslösheten minskat med i storleksordningen 200 000 personer sedan Alliansregeringen tillträdde 2006.

Här finns en länk till en artikel som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har skrivit. Artikeln belyser frågan om utanförskapet på ett bra och tydligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar