söndag 24 april 2011

Hur fungerar rättssystemen i andra stater?

Fungerande stater bygger på maktdelning. Beslutande makt, verkställande makt och domstolar. En av Interparlamentariska Unionens främsta uppgifter är att verka för parlamentarismen i världens alla länder, det vill säga beslutande makt som utgår från folket i enlighet med demokratiska principer. När det sedan gäller verkställande makt utövas den av regeringar och myndigheter. Denna maktutövning kan se olika ut men ett fungerande demokratiskt statsskick som bygger på parlamentarism innebär typiskt sett att regeringens och myndigheternas maktutövning sker i enlighet med av parlamentet beslutade lagar och under dess granskande tillsyn. Domarna och domstolarna ska vara opartiska och självständiga i förhållande till den verkställande makten. Ett fungerande rättssystem och självständiga domstolar behövs för att människor ska kunna tillvarata sina rättigheter i olika avseenden.

Jag har en ambition att undersöka hur domstolar, åklagarväsen, polisen och kriminalvården fungerar i andra länder. Jag kommer att göra det varje gång jag får tillfälle till det och jag kommer att skriva om dessa besök.

Detta får ses som en inledning och en påannonsering. I nästa blogginlägg kommer jag att berätta om ett fängelsebesök i Panama och mina intryck därifrån. Jag kommer också att återge vad svenskar som har bott länge i Panama har berättat om hur polisen fungerar och lite om kriminalitet och droger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar