lördag 2 april 2011

Bostadsbyggandet ökar med nästan 20 % i Stockholms län

I torsdagens Metro fanns en artikel som belyser det ökade bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Bostadsbyggandet väntas öka med nästan 20 % under 2011. Under finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen var byggandet lågt, men vi kunde se hur byggandet tog fart framförallt mot slutet av 2010 då nivån på bostadsbyggandet såg ut att hamna över genomsnittet under Socialdemokraternas senaste 12-åriga regeringsperiod (fram till 2006). Nu är vi på väg mot ännu högre nivåer.
Bostadsbyggandet väntas - enligt Boverket - fortsätta att öka även under 2012 fast i en lägre takt. Det ökade bostadsbyggandet är naturligtvis positivt men takten räcker ändå inte för att kunna tillgodose behoven. Boverket har beräknat det ökade behovet av bostäder till omkring 15 ooo årligen för att kunna klara befolkningsökningen. I Sverige kommer många ungdomar ut på bostadsmarknaden under de närmaste åren. En topp är att vänta någonstans kring 2013 och 2014.
Sett ur ett Stockholmsperspektiv hindras utvecklingen i regionen om det inte finns tillräckligt med bostäder. Detta gäller naturligtvis även andra storstadsregioner i Sverige. Här kan jag nämna det forskningsseminarium om "Hållbara städer" som Civilutskottet ganska nyligen var medarrangör till. Där presenterades ett underlag som påvisade en tydlig global trend med klart ökad inflyttning till städer. Antalet större städer kommer att öka betydligt i världen inom en ganska snar framtid.
Jag brukar få frågor om inflyttningen till städer och svårigheterna att bo kvar på "landet" i bostadspolitiska sammanhang eftersom en del undrar om politikerna styr var människor ska bo. I någon mån kan politikerna naturligtvis underlätta eller försvåra omflyttning men utvecklingen som sådan styrs av en mängd olika faktorer. I dessa sammanhang handlar det för politkerna på lokal nivå mer konkret om kommunernas planberedskap och andra förutsättningar för bostadsbyggande men även sådana politiska frågor som fungerande infrastruktur och fungernade kollektivtrafik. Vår uppgift i riksdagen är att se till att vi har ett fungerande regelverk. En del i detta arbete är den nya plan- och bygglagen som träder i kraft ganska snart (den 2 maj).
Totalt i landet har Boverket beräknat att det kommer att byggas cirka 31 000 nya bostäder under 2011, jämfört med 26 500 under 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar