måndag 11 april 2011

Arbetsbördan i Europadomstolen

Europarådets sessionssal ställs i ordning inför 2nd part oft the 2011 Ordinary Session


I dag ägnar jag dagen åt ett besök i Europarådet och i Europadomstolen tillsammans med de flesta av mina utskottskollegor i Civilutskottet.

Det som har varit - och fortfarande är - Europarådets juvel i kronan är domstolen. Domstolen verkar dock under en alltmer tilltagande arbetsbörda. Arbetsbördan var redan hög för ett antal år sedan när jag besökte domstolen i egenskap av domare. Situationen är för närvarande sådan att det inte längre är så lätt att rekrytera domare till domstolen.

En stor del av en domares dagliga arbetstid i domstolen går åt till att pröva vilka mål som ska upptas till sakprövning och vilka som ska avvisas. Omkring 95 procent av alla mål avvisas och detta kan beslutas av en ensamdomare. Trots detta finns en målbalans som uppgår till 150 000 mål och den genomsnittliga genomströmningstiden ligger någonstans mellan 6 och 7 år. Det finns dock prioriterade mål som tas upp till handläggning snabbare. Sådana mål kan gälla "tunga kränkningar" av mänskliga rättigheter och då framförallt om det är fråga om systematiska kränkningar. En viktig förklaring till den stora mängden mål kan vara att det bor uppemot 800 000 000 miljoner människor i Europadomstolens jurisdiktionsområde.

Europarådet har 47 medlemsländer och av dessa står ett relativt fåtal för flertalet av de mål som domstolen har i balans. 75 procent av domstolens mål kommer från Ryssland, Turkiet, Rumänien, Ukraina, Bulgarien och Italien. När det gäller efterlevnaden av Europadomstolens avgöranden beträffande dessa länder kan det vara trögt, men skadestånd som har dömts ut brukar betalas ut. Övriga 41 länder står för resten av målbalansen (25 procent).

Många av domstolens avgöranden har genom åren uppfattats som kontroversiella. Denna uppfattning har nog knappast mildrats eftersom domstolen på senare tid vid ett antal tillfällen har "beordrat" lagstiftning inom olika områden och även stält krav på att domar ska undanröjas.

Europarådets ministerkommitte (som består av medlemsländernas utrikesministrar) har till uppgift att övervaka att domstolens domar efterlevs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar