måndag 16 maj 2011

Förbundsstämma, nya nomineringsregler och en klimatfråga

På lördagens förbundsstämma för Moderaterna i Stockholms län presenterade jag förslaget till nya nomineringsregler som jag har varit med och utarbetat i den arbetsgrupp som förbundsstyrelserna i Stockholms stad och län tillsatte förra sommaren. Det fanns två motstående yrkanden men arbetsgruppens och förbundsstyrelsens förslag vann gehör i alla delar.

Jag hade härutöver skrivit två motionssvar men ingen yrkade något annat än vad förbundsstyrelsen föreslagit beträffande dessa två motioner. Det saknades därför anledning att försvara förbundsstyrelsens ställningstaganden.

Här finns en länk till Moderaterna i Stockholms stad och läns hemsida där det står lite om förbundsstämman och vilka som valts till förbundsstyrelsen.

En av de två nyss nämnda motionerna handlade om att forskningsmedel borde avsättas till forskning om väder. Eftersom den motionen berör grundeläggande frågeställningar om klimatet har jag här nedan tagit in förbundsstyrelsens svar som jag har skrivit.

"Motion angående ”Klimatet”

FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE

Inledning

Förbundsstyrelsen anser att klimatfrågan är viktig och att den bör tas på största allvar. Sverige och Moderaterna har efter Alliansregeringens tillträde 2006 engagerat sig för sänkta utsläppsnivåer av koldioxid både i Sverige och inom EU. Det är också angeläget att ett nytt globalt klimatavtal träffas. Förhandlingar om ett sådant avtal – som ska ersätta det så kallade Kyotoavtalet – har nu senast pågått i Cancún i Mexico och ska senare i år fortsätta i Durban i Sydafrika.

Bakgrund

Människan påverkar inte vädret men påverkar däremot halten av kol i olika former i atmosfären, exempelvis CO2 (koldioxid) och CH4 (metan). Metan omvandlas till koldioxid med tiden och är under den tid den har formeln CH4 cirka 21 gånger effektivare på att hålla kvar värme jämfört med koldioxid. Den mänskliga påverkan forskare talar om är en förstärkt växthuseffekt. Det är som motionären framhåller riktigt att vi med en ”normal” växthuseffekt har en temperatur omkring plus 15 grader Celsius i stället för omkring minus 18 grader Celsius.

Diskussioner om klimat och väder måste utgå från baskunskaper inom området. En sådan baskunskap är att väder (exempelvis temperaturen vintertid på olika platser) och klimat (globala förändringar i perspektivet från 30-40 år till 100-tusentals år) är två vitt skilda saker. Motionären blandar ihop begreppen väder och klimat. Att tillföra resurser till klimatforskningen är naturligtvis viktigt men att kunna förutse vilken temperatur som kommer att uppmätas på olika platser på vintern och vilken elnota detta skulle kunna komma att leda till är inte en forskningsuppgift som är ägnad att lösa våra globala klimatproblem.

En annan baskunskap är att kunna skilja på den koldioxid som kommer från en fossil källa (såsom förbränning av olja, kol och naturgas) och den koldioxid som kommer från en icke fossil källa (nedbrytning eller förbränning av organiskt material som inte är fossilt). Att vi andas tillför inte atmosfären ytterligare koldioxid, det blir därigenom således inte någon nettoökning av koldioxidhalten. Förbränning av fossila bränslen medför däremot en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären.

Det är – som motionären påpekar – riktigt att varma hav inte kan hålla lika mycket koldioxid som kalla hav. Motionären glömmer dock att koldioxidhalten – som delvis är hänförlig till effekterna av den förstärkta växthuseffekten - först leder till ökad värme i atmosfären som i sin tur värmer haven och den koldioxid som då avges förstärker ytterligare den första koldioxidökningen. Detta benämns positiv förstärkning och är ur klimatsynpunkt någonting negativt.

Motivering

Motionären berör en mängd olika frågeställningar i sin motion där själva huvudfrågan kan sägas vara om forskningen ska inriktas på att förklara vad som förorsakar vädervariationer eller om forskningsmedel ska användas för att motverka klimatpåverkan och därmed effekterna av klimatförändringar. Det går för det första inte att sätta likhetstecken mellan klimat och väder. Härutöver finns det inte någon anledning för Moderaterna att som politiskt parti ifrågasätta en stor majoritet av forskarna på klimatområdet. Det kan nog inte heller anses vara en uppgift för politiker att spekulera om istider och temperaturväxlingar.

Att kunna förebygga en okontrollerbar förändring av klimatet, och därmed av vädret på olika platser, genom att satsa på förnybara energislag (som innebär minskade utsläpp av fossil koldioxid) är ett bättre sätt att använda resurser än att försöka förutse vilka globala verkningar en fortsätt användning av fossila bränslen har på klimatet och därmed vädret på olika platser. Alla farhågor om klimatförändringens effekter har hitintills överträffats av verkligheten.

Mot bakgrund av vad som nu anförts bör motionen avslås.

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRESLÅR FÖRBUNDSSTÄMMAN BESLUTA

att avslå motionen."

Detta blev som sagt även förbundsstämmans enhälliga beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar