tisdag 30 november 2010

Replik till jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu frågar i en artikel på sin hemsida vad jag menar med något som jag har skrivit på min blogg; nämligen att ”[u]tgångspunkten för de genomförda reformerna har varit att hushållens behov och önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas”.

Vad jag menar är att utbudet av olika boendeformer, exempelvis hyresrätter, borde svara mot vad som efterfrågas och att Alliansregeringen och riksdagen genom flera reformer har tagit tydliga steg i den riktningen.

Det är ett faktum att det råder bostadsbrist på många ställen i Sverige och att det efterfrågas hyresrätter. Detta visar sig också i de siffror som jagvillhabostad.nu hänvisar till och genom de bostadsköer som finns i vissa kommuner. Det finns uppenbarligen en efterfrågan på hyresrätter (och andra boendeformer) vilket är signaler som borde leda till ökat byggande.

Vilken är då politikens roll i detta? På riksplanet kan politikerna, genom lagstiftning, skapa goda förutsättningar och ett ramverk för fastighetsföretag att även långsiktigt äga och förvalta hyresbostäder. På den punkten sker det en tydlig förbättring genom att nya reglerna för hyressättning träder i kraft vid årsskiftet. På kort sikt handlar det även om att göra det mer attraktivt att hyra ut bostäder i andra hand.

På det kommunala planet har man både möjligheter och ett ansvar att se till att det byggs fler bostäder, såväl hyresrätter som andra typer av bostäder.

Även bygg- och fastighetsbranschen har ett ansvar för att bidra till att det byggs hyresrätter, som dessutom håller en prisnivå (hyresnivå) som också yngre människor kan klara av. Produktionskostnaderna i Sverige är långt högre än genomsnittskostnaderna i Europa. Här ligger det en stor utmaning och en hel del att göra för byggföretagen.

Jag kan konstatera att vi inte på långt när kommer att lösa bostadsbristen under den närmaste tiden efter årsskiftet, trots de nya reglerna för hyressättning som träder i kraft den 1 januari 2011. Exakt hur lång tid det kommer att ta innan bostadsmarknaden kommer att vara i balans är omöjligt att säga. Det går inte heller att säga när den efterfrågan av hyresrätter som finns kan tillgodoses på en rimlig nivå. Vad som däremot är säkert är att Alliansregeringen och riksdagen har skapat bättre förutsättningar för att fler hyresrätter ska kunna byggas.

Dagens situation bygger på en tidigare misslyckad bostadspolitik under en lång följd av år, vilket illustreras tydligt av att det under de senaste 20 åren har byggs ungefär hälften så många bostäder per capita i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar