måndag 4 mars 2013

Satsning på att motverka ungdomskriminalitet

Regeringen har beslutat att Rikspolisstyrelsen aktivt ska stödja arbetet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.

Rikspolisstyrelsen har i en redovisning framhållit att flera ungdomar har minskat eller totalt upphört med sina kriminella aktiviteter under den tid de haft stöd från en social insatsgrupp. Projektet med sociala insatsgrupper har på vissa ställen skapat nya samarbeten mellan myndigheter och organisationer och på andra ställen har det stärkt redan befintligt samarbete. Rikspolisstyrelsen bedömer att det finns skäl för att fortsätta använda och utveckla arbetsmetoden sociala insatsgrupper. 

Sedan pilotverksamheten avslutades i oktober 2012 ligger ansvaret för att fortsätta med eller inrätta sociala insatsgrupper hos kommuner och andra berörda lokala aktörer. Att kommunerna tar ansvar för samverkan är en förutsättning, men de behöver stöd i det arbetet från nationella aktörer.

Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att aktivt stödja det fortsatta arbetet i sociala insatsgrupper och bidra till en fortsatt utveckling av arbetssättet inom ramen för gällande regelverk. Det innebär bland annat att verka för att fler sociala insatsgrupper inrättas genom att stödja de kommuner och polismyndigheter som gemensamt vill arbeta på detta sätt, samt att, genom polismyndigheterna, skapa förutsättningar för Polisens medverkan i sociala insatsgrupper. I utvecklingsarbetet är det viktigt att erfarenheter och lärdomar från pilotverksamheten tas tillvara. All utveckling bör också utgå från det som är kärnan i sociala insatsgrupper; samverkan på individnivå.

Jag har sedan årsskiftet besökt de sociala insatsgrupper som bedriver verksamhet i Stockholms län, närmare bestämt i Södertälje, i Botkyrka och i Spånga/Tensta. Jag gör bedömningen att man på olika sätt hade kommit långt i sitt arbete i Södertälje och i Spånga/Tensta. Hur det förhåller sig i Botkyrka är lite svårare att bedöma för närvarande.


Rikspolisstyrelsen ska i sitt uppdrag samråda med Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen, Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Ungdomsstyrelsen och övriga berörda myndigheter. Vidare ska samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting och relevanta aktörer i det civila samhället.

En delredovisning av uppdraget ska ske till regeringen senast den 31 oktober 2013 och en slutredovisning senast den 31 oktober 2014. Slutredovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur Polisens arbete med sociala insatsgrupper ska fortlöpa efter den 1 januari 2015 i den nya Polismyndigheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar