måndag 11 mars 2013

En välfungerande bostadsmarknad

Om detta skriver Anders Borg och Henrik von Sydow (M) i Dagens Industri i dag och frågan är högaktuell. I artikeln presenteras också några förslag, varav ett av förslagen är något jag har drivit sedan 2006, då jag blev invald i riksdagen, närmare bestämt avskaffande av länsstyrelseledet vid överklagande av planer och bygglov.

I den aktuella artikeln står i denna del följande:

"Vi vill även se över möjligheten att avskaffa länsstyrelsen som prövande instans. Att få ett ärende handlagt och prövat i en länsstyrelse tar omkring ett år och antalet ärenden uppgår till flera tusen per år. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen vilket de flesta gör."

Som argument för att länsstyrelsen ska finnas kvar som "prövande instans" anförs ofta att länsstyrelserna måste bevaka att riksintressena tas tillvara i planprocessen. Detta talar dock för att länsstyrelsen snarare intar en partsroll. I Norge får både statliga och kommunala myndigheter göra invändningar mot en plan i motsvarande situation. Så skulle ordningen kunna se ut även i Sverige.

En ändrad ordning avseende länsstyrelsens roll skulle säkert kunna korta de flesta planprocesser betydligt.

Här finns en länk till den aktuella artikeln. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar