söndag 17 mars 2013

Polisens utlänningskontroller

En fråga som diskuterats under en tid är frågan om polisens ingripanden - i första hand i Stockholms tunnelbana - mot personer som misstänks för brott mot utlänningslagen.

Enligt 20 kap. 1 § utlänningslagen döms en utlänning till böter som uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att utlänningen har ansökt om ett sådant tillstånd eller en förundersökningsledare har ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningen. Förutom frågan om brott handlar polisens ingripanden om att det ska ske verkställighet av beslut som fattats i vederbörlig ordning beträffande utlänningars rätt att vistas i Sverige.

Att polisen har en grundläggande skyldighet att ingripa mot brott framgår av reglerna i polislagen. En polis som inte ingriper mot brott kan i vissa fall själv dömas för brott - exempelvis tjänstefel - om han eller hon medvetet låter någon komma undan. Däremot är det viktigt att det måste finnas konkret misstanke om visst brott när ingripande sker mot människor som är misstänkta. Att polisen följer gällande rättsregler är inte någonting som politiker ska bevaka i sig. Däremot har politiker ett ansvar för att lagstiftningen fungerar och att den uppfyller de grundläggande krav som ställs på lagstiftning i en rättsstat.

När det gäller förutsättningarna för polisens ingripanden kan man hitta följande på polisens hemsida:

"Det ligger i ändamålsprincipen att man vid misstanke om ett visst brott inte får tillgripa tvångsmedel på grund av ett allmänt antagande om att den misstänkte möjligen också kan ha gjort sig skyldig till annan brottslighet."

Fredrik Reinfeldt besvarade på ett mycket bra sätt frågor om polisens utlänningskontroller i Agenda i dag. Det finns inte något parti som har krävt fri invandring. Detta är dock det som finns i bakgrunden för den kritik som riktats mot det så kallade Reva-projektet.

Enligt en artikel i nätversionen av Dagens Nyheter sade Fredrik Reinfeldt bland annat följande avseende själva Reva-projektet:

"– Det viktiga här är att politiker står bakom vad de säger. Vi har lagstiftat om en reglerad invandring och asylgrund, vill vi ha fri invandring så får vi lägga fram ett lagförslag för det. Jag ställer mig frågande till att en del politiker låter som att de förespråkar fri invandring och inte står upp för den lag de själva har varit med och instiftat".

SVT-Agenda, Dagens Nyheter, Expressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar