lördag 4 maj 2013

Insatser mot ungdomsbrottslighet

I förhållande till sin andel av befolkningen är ungdomar samhällets mest brottsaktiva grupp. Många gånger går det bra även för de ungdomar som är stökiga under tonåren, men ett antal fortsätter tyvärr på den brottsliga banan.

Flertalet tungt kriminella personer har påbörjat sin kriminella bana genom att som ungdomar begå brott. Därför är det mycket viktigt att arbeta brottsförebyggande, att åtgärderna är tydliga och vidtas tidigt för att förhindra att ungdomar fastnar i kriminalitet. Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning desto större är möjligheten att bryta den negativa utvecklingen.

I torsdags beslutade regeringen att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera regleringen i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som rör utredningar av brott begångna av barn under 15 år. Varför ska det ske brottsutredningar beträffade barn som inte är straffmyndiga? - undrar säkert någon. Svaret är att även om man inte är straffmyndig finns det skäl att ingripa mot brott. Detta får då ske inom socialtjänsten och en brottsutredning blir då ett underlag för att vidta relevanta åtgärder inom ramen för socialtjänsten.

Regeringen har de senaste åren vidtagit ett flertal åtgärder med utgångspunkt i att reaktioner mot brott som begås av unga måste komma snabbt och vara tydliga. I syfte att utreda brott begångna av barn under 15 år, i större utsträckning och mer effektivt, trädde ett antal lagändringar i kraft den 1 juli 2010. Dessa bestämmelser innebär bland annat att befogenheten att inleda en utredningar vid brott begångna av barn under 15 år har utökats. Därutöver infördes en möjlighet att genomföra tvångsvisa drogtester av barn som misstänks ha brukat narkotika.

Ett väsentligt syfte med lagändringarna var just att förbättra socialtjänstens underlag för bedömning av vilka stödjande insatser som behövs i förhållande till barn under 15 år som begått brottsliga handlingar.

Uppdraget till Brottsförebyggande rådet gavs för att säkerställa att lagändringarna har lett till förväntat resultat i den praktiska hanteringen av ungdomsbrotten.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 december 2014.

För övrigt är jag sedan en tid tillbaka förordnad som ledamot i Brottsförebyggande rådets insynsråd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar