onsdag 29 december 2010

Föreningslagsutredningen

Eftersom jag har varit ledamot i Föreningslagsutredningens parlamentariska referensgrupp finns det skäl att nämna något utredningens betänkande (SOU 2010:90, del 1 och del 2) som avlämnades den 9 december. Betänkandet innehåller ett förslag till ny lag om ekonomiska föreningar.

Ekonomisk förening är en företagsform som finns i stor omfattning i Sverige. Regelverket har varit i någon mån otidsenligt varför ett av utredningens syften har varit att göra lagstiftningen mer anpassad till vad som gäller för aktiebolag. Ett annat syfte har varit att göra lagstiftningen tydligare och mer överskådlig.

Förutsättningarna för sådant företagande som sker i den ekonomiska föreningens form - kooperativt företagande - har under senare år har förändrats betydligt. Konkurrensen från andra företagsformer har ökat. Samtidigt har det etablerats nya typer av kooperativ. Användningen av företagsformen har emellertid hämmats av att regelverket ibland har uppfattats som otillräckligt eller osäkert.

I sak föreslås bland annat följande förändringar.

# Det ska i större utsträckning än i dag vara möjligt att bedriva kooperativ verksamhet utanför den ekonomiska föreningens ram, till exempel i ett dotterföretag vars övriga delägare är andra företag som till exempel aktiebolag.

# Liksom hittills ska huvudregeln vara att medlemmarna i en ekonomisk förening ska ha för avsikt att delta i föreningens verksamhet. Utredningen föreslår dock att det ska vara möjligt för en förening att anta medlemmar som enbart ska bidra till verksamheten genom att betala en medlemsinsats, så kallad investerande medlemmar.

# Den så kallade öppenhetsprincipen - som innebär att en ekonomisk förening är öppen för nya medlemmar om det inte finns särskilda skäl att vägra sökanden medlemskap - föreslås gälla även i fortsättningen. Utredningen föreslår dock några jämkningar i principen, främst att föreningen ska kunna vägra en sökande medlemskap om antagandet av nya medlemmar skulle innebära ekonomiska risker för föreningen.

# Det nuvarande generella kravet på att en ekonomisk förening ska bli föremål för revision genom en revisor ersätts i förslaget av en bestämmelse som innebär att revisor måste finnas enbart i större föreningar (föreningar som överskrider minst två av följande gränsvärden; medelantal anställda 50, balansomslutning 25 miljoner kronor, nettoomsättning 50 miljoner kronor). När revision sker, ska den alltid utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Det föreslås också bestämmelser om ett enklare slag av granskning, allmän granskning, genom en lekmannarevisor. En förening som inte har någon revisor ska som huvudregel alltid ha en lekmannarevisor, men det ska vara möjligt att i föreningens stadgar bestämma att det inte heller ska finnas någon lekmannarevisor.

# Förslaget bygger, liksom gällande rätt, på principen att den som lämnar föreningen, inte kan få med sig någon större del av föreningens medel än vad som motsvarar den insats som han eller hon betalade vid inträdet i föreningen (eller som har tillgodoförts honom eller henne genom så kallad insatsemission). Utredningen föreslår dock att det i arbetskooperativ ska vara möjligt att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett högre belopp, dock högst vad som motsvarar medlemmens andel i föreningens eget kapital.

# Bestämmelserna om i vilken utsträckning föreningens medel får delas ut till medlemmarna eller på annat sätt överföras till andra ("värdeöverföring") anpassas genom förslaget i stor utsträckning till vad som gäller för aktiebolag. Det innebär bland annat att det nuvarande kravet på att föreningen varje år ska göra en avsättning till reservfonden avskaffas.

# Flera av de föreslagna förändringarna föreslås gälla även för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. I sådana föreningar ska det dock enligt förslaget alltid finnas en revisor eller lekmannarevisor. Kooperativa hyresrättsföreningar föreslås få samma möjlighet som arbetskooperativ att bestämma att en avgående medlem ska få ta med sig ett större belopp än vad medlemmen tidigare har betalat in.

# Den nuvarande lagen om medlemsbanker upphävs. Medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som har tillstånd att bedriva bankrörelse, föreslås i stället följa bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Det föreslås också vissa särbestämmelser för medlemsbanker i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Samtliga förslag föreslås träda ikraft den 1 januari 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar