söndag 22 november 2009

Oberoende domstolar och domare

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att säkra domstolarnas oberoende ställning. För detta krävs att domarnas integritet och självständighet garanteras. Det är också angeläget att de skickligaste och mest lämpade juristerna rekryteras till domare.

Jag vill påstå att det oftast har varit så att det är de skickligaste juristerna som har valt domarbanan. Anledningen är nog i de allra flesta fall att intresset för juridik har varit större än intresset att tjäna pengar. I sammanhanget är det dock viktigt och naturligt att framhålla – vilket understryks av rådande förhållanden i många andra länder – att domaren bör vara den högst avlönade i rättssalen.

Förutom juridiken är det som tilltalar i domaryrket också friheten, ansvaret och att inte tvingas ta partshänsyn på ett sätt som inte känns bekvämt. Vad jag tänker på i detta avseende är att vad som är rätt och rimligt i sak står i fokus i stället för att tillgodose en enskild parts intressen och önskemål. Avigsidorna av detta är sådant som yngre jurister många gånger kanske upplever när de får något sidouppdrag avseende advokatbyråns stamklient. En sådan klient väntar sig många gånger ett avsett resultat även om advokatetiken ytterst är en begränsning i sammanhanget.

Av direktiven till utredaren framgår det att denne ska överväga frågor som rör domstolar och domare. En del av uppdraget är att göra en översyn av de befintliga domaranställningarna och chefsstrukturen i domstolarna. Utredaren ska också överväga förändringar av chefsstrukturen i domstolarna och om det bör skapas nya befattningar som inte innebär chefskap.

Utredaren ska härutöver överväga om det för att markera domstolarnas oberoende ställning bör tillskapas en särskild lag om domstolar och domare.

Jag har under mandatperioden haft en del kontakter med domarkollegor som har känt en viss otålighet över att regeringen inte – så fort man skulle önska – har tagit tag i frågorna om domstolarnas oberoende och domarnas självständighet.

Nu tas det i alla fall ett steg i rätt riktning. Här hittar du diretiven till utredaren.

1 kommentar:

 1. I Moderaternas handlingsprogram står det att Maktdelningsprincipen skall gälla i vår författning. Det gör den inte.

  Ett oberodene rättsväsende kan bara uppnäs genom maktdelning. Utnämningsmakten måste ligga hos statschefen.

  Förvaltningsdomstolar skall väl avskaffas enligt principen för rättsstaten?

  Per Kjellén
  Kungsbacka

  SvaraRadera