torsdag 18 december 2008

Grundlagsutredningen

Igår presenterade Grundlagsutredningen sitt betänkande En reformerad grundlag (SOU 2008:125). (Ett sammanfattande pressmeddelande finns här.) Det finns flera intressanta förslag i betänkandet men jag fokuserar på några punkter som på olika sätt berör domstolarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolarnas ställning stärks, om förslagen blir verklighet. Det tycker jag är mycket positivt.

Det så kallade uppenbarhetskravet tas bort. Det betyder att det inte längre i regeringsformen uppställs något krav på att en uppenbar motstridighet ska föreligga mellan vanlig lag eller förordning och grundlag för att en grundlagsbestämmelse ska få företräde i rättstillämpningen. Det är en reform som ger domstolarna en starkare ställning. Min motion Utmönstring av uppenbarhetsrekvisitet handlar om just avskaffandet av uppenbarhetskravet.

Domstolarnas ställning stärks också genom att rekryteringen till de högsta domartjänsterna förändras. I framtiden ska domarna utses efter ansökan och beredning i en särskild nämnd.

Även förslaget om att rättsskipningen och förvaltningen delas upp i var sitt kapitel stärker domstolarnas ställning.

Att det införs bestämmelser om rätt till rättvis rättegång och om forskningens frihet är också positivt. Domares och forskares verksamhet och frihet har beröringspunkter på så sätt att verksamheterna ska stå fria från olika typer av påtryckningar från framför allt regeringsmakten.

Det är också positivt att Lagrådets förhandskontroll av lagars grundlagsenlighet förstärks. Detta ökar rättssäkerheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar