tisdag 16 december 2008

Nytt från årsskiftet

Vid årsskiftet träder ett antal nya lagar och förordningar i kraft. Regeringen ger i samband med detta ut en skrift där de viktigaste lagarna och förordningarna finns samlade. Passade nog så heter skriften just Viktigare lagar & förordningar och kan laddas ner här.

Ett par av de ärenden som vi behandlat i Civilutskottet är bland annat dessa:

Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning
Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgästpå grund av längre utlandsvistelse vill hyra ut sin lägenhet. Vidare ändrasreglerna om den återbetalningsskyldighet som kan åläggas den som har tagitut en hyra som inte är skälig. Den tid som återbetalningsskyldigheten kan avseförkortas från två år till ett år bakåt i tiden. De nya reglerna kommer att trädai kraft den 1 januari 2009 (prop. 2008/09:27).

Elektroniska företagsinteckningsbrev
I dag kan företagsinteckningsbrev endast utfärdas i pappersform. Förvaringenav dessa handlingar medför betydande kostnader och olägenheter för t.ex.kreditinstitut. Det införs därför en möjlighet att även utfärda elektroniskaföretagsinteckningsbrev, vilka utgörs av en registrering i ett av Bolagsverketfört register. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 mars 2009 (prop.2008/09:17).
Här kan går det att läsa om samtliga beslut som Civilutskottet hittills berett i år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar