fredag 15 november 2013

Hot och kränkningar på internet

Regeringen gav i går Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet. Regeringen har för övrigt redan beslutat om en proposition som ger enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmål, vilket exempelvis kan handla om förtal på internet.

Framväxten av hot och kränkningar som sker via internet är ett exempel på hur den tekniska utvecklingen förändrar människors beteendemönster och därmed även brottsligheten. Många ljusskygga personer som annars inte hade kunnat komma fram med falska och påhittade uppgifter beträffande andra människor har fått en arena för trakasserier. Detta är en negativ effekt som står emot allt det goda och alla de möjligheter som internet erbjuder.

Att brottsligheten förändras innebär att det ställs nya krav på rättsväsendet och andra samhällsaktörer. Det finns därför behov av ytterligare kunskap inom detta område. Inhämtandet av kunskap är nödvändigt för att kunna utveckla effektiva brottsförebyggande åtgärder och för att kunna nå bättre resultat i arbetet med att utreda och lagföra hot och kränkningar på internet.

Brottsförebyggande rådet har därför fått i uppdrag att kartlägga hur de polisanmälda hoten och kränkningarna som sker via internet typiskt ser ut och vilka som blir utsatta för dessa brott. I uppdraget ingår även att beskriva vilka problem som finns i rättsväsendets arbete med att utreda och lagföra internetrelaterade hot och kränkningar och att ge förslag på åtgärder och förbättringar (jämfört med situationen i dag). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 2 februari 2015.

Jag bör kanske också påminna om att jag är ledamot i Brottsförebyggande rådets insynsråd sedan en tid tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar