torsdag 14 november 2013

Åtgärder mot ungdomsbrottslighet och utanförskap

Utanförskap är ett stort samhällsproblem oavsett vilken form utanförskapet har eller vilka delkomponenter som grundar utanförskapet i det enskilda fallet. Allt arbete för att förebygga att människor hamnar i utanförskap är därför viktigt. Detta har även Aftonbladet skrivit om.

Kriminalitet är en faktor som på sikt typiskt sett alltid leder till utanförskap i en eller annan form.

Moderaternas rättspolitik omfattar i dag en mängd olika åtgärder - och även förslag för framtiden - som sträcker sig från det förebyggande området via påföljder och regler på det straffrättsliga området till att den som vill lämna en kriminell bana ska ges goda möjligheter att göra nya och mer positiva livsval.

Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen och det är ett antal olika åtgärder och förebyggande insatser som behövs för att motverka att unga människor hamnar i kriminalitet. Det gäller också att hjälpa så många som möjligt bort från en påbörjad kriminell bana. Det handlar till en början många gånger om att försöka hjälpa unga människor att må bra genom att bidra till att de ska slippa känna frustration och annat som går ut över dem själva och i många fall också omgivningen.

Vi Moderater tror att tidiga insatser i förskolan och skolan är viktiga och att sådana insatser ökar barns och ungas förutsättningar att lyckas och som gör dem - så småningom - väl förberedda för arbetsmarknaden. Åtgärder som ytterligare sänker trösklarna till arbetsmarknaden och som ökar ungdomars möjligheter till ett första jobb är också centrala.

Vi har en lista med 10 punkter för att förebygga utanförskap. Bland de aktuella punkterna finns två punkter som handlar mer konkret om ungdomsbrottslighet och som är hämtade från Trygghetsarbetsgruppen (där jag var ledamot).

Den första punkten är: Förebyggande arbete för att förhindra ungdomsbrottslighet.

Genom att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor, god skolmiljö, utbildning och arbete kan brott förebyggas. Ju tidigare samhället reagerar när unga är på väg i en negativ riktning desto större är möjligheten att bryta den negativa utvecklingen.

För att minska våld och mobbning i skolan är det viktigt att identifiera så kallade hot spots, det vill säga våldsutsatta platser såsom elevskåphallar och ytor utanför klassrummen. Det hjälper inte att bara ha rastvakter på skolgården; skolan bör kartlägga på vilka platser och tider våldet förekommer samt vilken typ av våld det är och därefter sätta in åtgärder när det krävs.

Det är viktigt att unga känner till och känner förtroende för rättsväsendets roll i samhället. Det förekommer allt oftare att polisen konstaterar att unga inte vill anmäla brott, berätta vad de sett eller medverka som målsägande och vittnen. Därför behöver det övervägas om undervisningen i lag och rätt bör utökas i skolan.
 
Att hela samhället samverkar och strävar mot samma mål är avgörande för att få ungdomar att bryta en kriminell bana. Därför vill vi att pilotverksamheten med sociala insatsgrupper där polis, socialtjänst, skola, föräldrar och andra aktörer samverkar, ska permanentas och spridas till fler orter.

Den andra punkten är: Tydliga åtgärder när unga begår brott.

År 2010 gjordes ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Det övergripande syftet var att brott begångna av barn under 15 år skulle utredas i större utsträckning och mer effektivt. Det är viktigt att följa upp om reformen fått avsedd effekt och om ytterligare åtgärder behövs, utan att sänka den straffmyndighetsålder som inträder när den unge fyllt 15 år. Utredningarna kan bidra till att att mer verksamma insatser kan göras inom socialtjänstens ram.
 
Vad gäller ungdomar i åldern 15-18 år som begår brott måste målsättningen vara att döma till en påföljd som är anpassad efter ålder och mognad. För ungdomar i åldern 18-21 år bör påföljderna i princip vara desamma som för vuxna. Nya Moderaterna vill att den särbehandling i lindrande riktning som sker för unga lagöverträdare när brott har begåtts före 21 års ålder bör tas bort eller i vart fall modifieras.

Här finns Moderaternas 10 punkter för att förebygga utanförskap och Aftonbladets artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar