torsdag 13 juni 2013

Förstärkta insatser för unga samt våldsamma män

Regeringen har i dag beslutat att ge Kriminalvården i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet när det gäller unga lagöverträdare och våldsamma män.
 
Svårigheten för personer som hamnar i kriminalitet eller missbruk är att tillägna sig nya värderingar och att lämna en tidigare många gånger starkt kriminell eller missbruksorienterad identitet. Detta är svårt att klara av på egen hand och allt svårare beroende på hur hårt en person har fastnat. En aspekt i sammanhanget är att en person kan ha både en kriminell- och en missbrukaridentitet. I sådana situationer blir det viktigt att veta vad som ligger i botten för att kunna nå största möjliga och därutöver bestående förändringseffekt. Typiskt sett försvinner den ovanpåliggande identiteten när den grundläggande identiteten inte längre finns.
Regeringens uppdrag syftar till att unga dömda ska vara bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk efter att en påföljd har verkställts. Satsningen ska - till exempel - kunna omfatta ett aktivt motivationsarbete i syfte att förmå unga att ändra livsstil och lämna kriminella grupperingar. Insatserna ska utgå från de faktorer som har störst betydelse för återfall i brott såsom kriminella värderingar och kriminellt umgänge. I detta ligger av naturliga skäl åtgärder som bidrar till att förbättra unga dömdas förutsättningar att få en anställning på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår dessutom att vidta åtgärder för att stärka kontrollen under den övervakning som sker efter en villkorlig frigivning. Avsikten är att misskötsamhet ska kunna mötas med tidiga reaktioner.
Satsningen på förstärkta insatser för våldsamma män avser riskbedömningar, motivations- och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda. Här är fokus satt på att i samverkan med berörda aktörer planera och förbereda tiden efter frigivning för att förebygga återfall i kriminalitet.
 
Kriminalvården ska årligen återkomma med redovisning av uppdraget i sina årsredovisningar för åren 2013-2015. Uppdragen ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2017.
 
Detta är ett exempel på ett nog så viktigt initiativ som tas fav regeringen för att motverka fortsatt kriminalitet.  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar