måndag 30 april 2012

Utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag

I nättidningen www.webfinanser.com och på www.mynewsdesk.com finns i dag en artikel som handlar om hyresgästföreningens synpunkter på förslaget från Ängelholmshems styrelse till bolagsstämman att dela ut 2,3 miljoner kronor till ägaren, Ängelholms kommun. Artikeln aktualiserar i någon mån den ofta återkommande frågan om konflikter mellan olika lagar och regelverk.

Jag har inga synpunkter i sak när det gäller utdelningen som sådan i detta fall, eftersom jag inte känner till fakta i sammanhanget. En artikel är aldrig tillräcklig som faktaunderlag i ett fall som detta.

Hyresgästföreningens förhandlare uttalar enligt artikeln följande: "Enligt aktiebolagslagen har styrelsen en skyldighet att först och främst se till bolagets bästa. ... Det kan ifrågasättas om styrelsen lever upp till detta genom att på eget initiativ skänka bort så stora belopp. Frågan är om inte bolagets revisorer borde granska lagligheten i agerandet."

Det brukar påstås att det föreligger konflikter mellan kommunallagen och aktiebolagslagen, mellan aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, men även mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Många menar reglerna därmed är oförenliga. Vissa tror till och med att man därmed kan välja vilka regler man ska tillämpa. Är det så? Svaret är att detta är felaktigt i samtliga dessa tre exempel. Om det skulle finnas regler som uppfattas som motstridiga finns det rättsliga principer som talar om vilka regler som har företräde. I detta fall ska jag inte gå in på relationen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken utan endast beröra vad som gäller för kommunala bostadsaktiebolag.

Kommunallagen och kommunalrättsliga principer gäller för all kommunal verksamhet och är gränssättande för vad en kommun får syssla med. En kommun har en stor frihet att välja på vilket sätt man vill bedriva sin verksamhet. Kommunala bostadsaktiebolag är vanliga. För den associationsformen gäller i grunden aktiebolagslagens regler medan kommunalrättsliga och andra specialregler har företräde - enligt principen om lex specialis - framför generella regler i aktiebolagslagen. Reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller därför före aktiebolagslagens regler i de fall bestämmelserna i de olika lagarna skulle stå i någon motsatsställning till varandra eller vara oförenliga i något annat avseende.

En fråga i ett sammanhang som detta kan naturligtvis vara vad som står i ägardirektiven och om besluten - när de väl har fattats - strider mot reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Att hänvisa till mycket generella regler i aktiebolagslagen verkar möjligen lite märkligt i detta sammanhang.

Här finns en länk till den ena artikeln och här en länk till den andra (likalydande).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar