fredag 30 augusti 2013

Livstids fängelse = normalstraff för mord

I dag har justitieminister Beatrice Ask presenterat en departementspromemoria med rubriken "Skärpt straff för mord".

Detta känns särskilt tillfredsställande eftersom jag har motionerat om detta några gånger och då argumenterat varför livstids fängelse bör vara normalstraff för mord.

För den som är intresserad varför Högsta domstolen genom ett avgörande ändrade det som hade utvecklats i underrättspraxis går att läsa om i motionen. En länk till den finns här.

Omständigheter som tidigare i princip endast beaktats i skärpande riktning vid straffmätningen av det tidsbestämda straffet, och som i praxis lett till straff mellan 15–18 år, bör en ligt förslaget i stället tala för att ett livstidsstraff döms ut.

Sådana omständigheter kan var bland annat följande:

#  att brottet riktats mot en närstående,

#  att brottet har förövats inför ögonen på närstående till offret, till exempel offrets barn,

#  att gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret,

#  att brottet har föregåtts av noggrann planering eller har präglats av särskild förslagenhet, att brottsoffret har befunnit sig i en skyddslös ställning,

#  att brottet har utförts i offrets hem,

#  mordet har begåtts i samband med brott i vinningssyfte,

#  gärningsmännen har varit i numerärt överläge, eller

#  att brottet har inneburit ett angrepp på någon i dennes tjänsteutövning.

För ett livstidsstraff talar också, precis som tidigare, att det har varit fråga om flerfaldig brottslighet eller återfall.
 
Som en effekt av förslaget höjs även straffnivån för sådana mord som inte leder till fängelse på livstid. Utgångspunkten är dock att sådana fall av mord som inte innehåller försvårande omständigheter även i fortsättningen ska leda till ett tidsbestämt straff.

Lagtekniskt innebär förslaget att ordningsföljden i straffskalan ändras så att livstidsstraffet nämns först. Straffet för mord ska alltså vara fängelse på livstid eller på viss tid, lägst tio och högst 18 år.

Det föreslås också att straffet för terroristbrott som begås genom mord ska vara detsamma som för mord.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar