onsdag 29 augusti 2012

Mer om studentbostäder och bostadsbyggande

Studentbostadsdebatten pågår för fullt. Den 27/8 fanns en artikel på SVT Debatt som senare följdes av flera artiklar (1 2 3). Här nedan är mitt svar på den första artikeln.

Stockholmsvänsterns Clara Lindbom skriver (27/8) på SVT Debatt att tältande studenter är ett resultat av bostadspolitiken.

För Alliansregeringen är det mycket viktigt, inte minst för en fungerande arbetslinje, att människor har möjligheter att flytta till jobb eller till studier. Det är därför självklart inte acceptabelt att människor tvingas tacka nej till utbildning och arbete på grund av att de saknar en bostad.

Det finns en helt uppenbar brist på bostäder både för studenter och för unga i större städer och i många tillväxtorter. Detta beror till stor del på gamla strukturella problem på bostadsmarknaden och ett bostadsbyggande som de senaste 20 åren legat långt efter våra nordiska grannländer. Med tiden har detta lett till ett förhållandevis stort underskott av bostäder där bostäderna behövs, något som drabbar unga människor med särskild tydlighet.

Att bestämt hävda att unga människor med osäkra och låga inkomster alltid ska ha råd och möjligheter att bo i nyproducerade hyreslägenheter är nog inte fullt rimligt, även om det är möjligt att bygga billiga lägenheter avsedda för unga människor utan att göra avkall på de kvalitetskrav man normalt ställer på byggande. Sådana exempel finns och är värda att ta efter. Att det sker nyproduktion av bostäder är under alla förhållanden av central betydelse. Förutom att det sker tillskott av nya bostäder innebär nyproduktion att det sker omsättning i det bostadsbestånd som de nya lägenheterna tillförs. Detta leder ofta till att mindre och billigare lägenheter frigörs.

Under våren och sommaren har Alliansregeringen presenterat flera förslag för att förbättra bostadssituationen, i alla fall på kort sikt. Ett av förslagen innebär att underlätta för andrahandsuthyrning av privatbostäder. Detta är dock inte av helt avgörande betydelse för att lösa bristsituationen för studenter. Moderaterna har flera gånger föreslagit att möjligheten för lärosätena att tillhandahålla studentbostäder görs permanent. Den nuvarande tidsbegränsade möjligheten till detta ger inte den stabilitet som bostadsmarknaden behöver. Det är dock fullt rimligt att lärosätena bör ansvara för att studenterna har någonstans att bo. Det lär, om inte annat, ligga i deras intresse att studenter har möjlighet att studera hos just dem.

Även kommunerna bör ta sitt ansvar i större utsträckning. Det finns nog inte någon kommun som inte vill ha ett universitet eller en högskola. När man väl har fått det bör man också bidra på olika sätt till att studenter ges möjlighet att studera där. Dessutom finns det kommuner som ligger mycket nära universitet och högskolor och som borde ha ett intresse av att ungdomar, åtminstone från den egna kommunen, erbjuds goda möjligheter att studera i närheten och samtidigt bo kvar. Kort sagt finns det mycket kommunerna kan göra för att det ska byggas studentbostäder och bostäder som kan efterfrågas av unga, även om man inte gör det själv exempelvis genom sitt kommunala bostadsaktiebolag.

Ytterligare ett förslag från Alliansregeringen är att fastighetsavgiften ska korrigeras. En sänkning är planerad till 2013. Detta är en åtgärd som förhoppningsvis – rent generellt – ska stimulera byggandet av flerbostadshus. Att avgiften dessutom är densamma för ett korridorsrum som för en stor hyresvåning är inte heller rimligt och den frågan utreds för närvarande.
 
Alliansregeringens utgångspunkt är det måste vara möjligt att flytta till arbete eller till studier. För att uppnå detta bedrivs det ett brett arbete för att lösa bostadsmarknadens problem, både på kort och på lång sikt. Många kritiker riktar in sig på en åtgärd och – förvisso många gånger helt korrekt – framhåller att just den åtgärden inte kommer att lösa alla problem. Men faktum är att många små åtgärder sammantaget kan ge en stor och påtaglig effekt även om det kommer att ta sin tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar