tisdag 18 augusti 2009

Motion om prostascreening till arbetsstämman

På torsdag i nästa vecka inleder Moderaterna sin arbetsstämma i Västerås. Jag är ett av ombuden för Stockholms län, bland annat.

Tillsammans med mina riksdagskollegor Hillevi Engström, Ewa Thalén Finné (blogg), Inge Garstedt och Isabella Jernbeck har jag lämnat in en motion med rubriken Mammografiundersökningar och prostatascreeningar.

Samma ståndpunkt som förs fram i motionen - att prostatascreening borde vara lika självklar för män i riskgrupper som mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper - fördes också fram i slutrapporten från Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter för kvinnor och män. Alla vi som undertecknat motionen var också ledamöter i arbetsgruppen

Under rubriken Jämställd vård skrev vi bland annat:

Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter lämnar i denna del följande förslag till åtgärder för att öka jämställdheten:
[...]
Inför möjlighet till regelbundna undersökningar av män i riskgrupper för att upptäcka prostatacancer, så kallad screening, i likhet med motsvarande mammografiundersökningar för kvinnor.

Förslaget uppmärksammades bland annat av Svenska Dagbladet i en artikel.

Slutrapporten från arbetsgruppen Lika möjligheter för kvinnor och män finns att ladda ner här.

Stämmohandlingarna till arbetsstämman kan laddas ner här.

Motionen (nr 11 i stämmohandlingarna) i dess helhet:

Mammografiundersökningar och prostatascreeningar
Mammografiundersökningar av kvinnor har pågått sedan 1986. Det har visat sig att så mycket som tio procent av alla kvinnor drabbas av bröstcancer i någon form.

Mammografiundersökningar är en viktig förebyggande åtgärd mot bröstcancer. Bland män drabbas 0,2 procent av prostatacancer. På grund av att prostatacancer är en cancerform som är dödligare än bröstcancer och att det är vanligt att män inte söker vård i tid, när besvären och symptomen uppkommer, är detta en lika allvarlig siffra som den för bröstcancer. Trots detta erbjuds inte män i riskgrupperna screeningar för att upptäcka cancer i prostatan liknande de mammografiundersökningar som kvinnor erbjuds.

Men inte heller mammografiundersökningar är en självklarhet överallt. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska alla kvinnor mellan 40 och 74 år kallas till mammografiundersökning. Trots att undersökningarna snart har pågått under ett kvarts sekel är det enligt en av Cancerfonden gjord undersökning (2008) färre än hälften av alla landsting som rättar sig efter Socialstyrelsens rekommendationer. Ändå vet vi att mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Att så många landsting inte lever upp till Socialstyrelsens rekommendationer är inte acceptabelt. Jämlik vård är en förutsättning för jämställd vård.

Vi föreslår arbetsstämman besluta

  • att prostatascreening borde vara lika självklar för män i riskgrupper som mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper, samt
  • att alla landsting borde leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer om mammografiundersökningar för kvinnor i riskgrupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar