onsdag 18 augusti 2010

Förstärkta jobbinsatser

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är idag ute på turné och besöker Nyköping, Norrköping och Linklöping. I samband med turnén släppte ett förslag på förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning. Syftet är att påskynda återhämtningen i Sveriges ekonomi och möjliggöra en snabb sysselsättningstillväxt när konjunkturen vänder. I pengar handlar det om tre miljarder kronor under åren 2011 och 2012, samt ökade resurser till Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande, med bifogat pm, finns här. De föreslagna åtgärderna finns också nedan.

ARBETSPRAKTIK TILL 12 000 KORTTIDSARBETSLÖSA
Då arbetslöshetsnivån bedöms vara fortsatt hög under 2011 föreslås antalet platser i arbetspraktik utökas med 6 000 i förhållande till planerat. Det innebär totalt 14 200 helårsplatser 2011. De 6 000 nya helårsplatserna innebär att cirka 12 000 arbetslösa kommer att få ta del av insatsen under året. Satsningen riktar sig till korttidsarbetslösa och uppgår tillcirka 700 miljoner kronor.

COACHNINGSMILJARD TILL ARBETSSÖKANDE
En ökande efterfrågan på arbetsmarknaden ska följas av en effektiv matchning och fortsatt förstärkta coachningsinsatser. Därför föreslås en särskild coachningsmiljard under 2011. Satsningen sker genom att ytterligare cirka 350 miljoner kronor tillförs för coachningsinsatser, utöver de cirka 600 miljoner kronor som tidigare avsatts. Förslaget innebär att coachningen i arbetsförmedlingens regi bedöms kunna utökas med cirka 13 300 platser till totalt 28 300 platser. En del av coachningsinsatserna ska inriktas till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

HÖGRE STUDIEBIDRAG SOM DRIVKRAFT FÖR UNGDOMAR SOM SAKNAR FULLSTÄNDIG GRUNDSKOLE- ELLER GYMNASIEUTBILDNING
Vi vill öka drivkrafterna för studier på komvux för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet. Därför föreslås det högre studiebidraget (ca 6 300 kronor för fyra veckorsheltidsstudier) tillfälligt öppnas för denna grupp 2011. Satsningen ska rikta sig till arbetslösa som kvalificerar sig för jobbgarantin för unga, dvs. 90 dagars arbetslöshet. Vidare ska avhoppet från utbildningen ha skett innan halvårsskiftet 2010. Satsningen uppgår till cirka 210 miljoner kronor 2011 och cirka 105 miljoner kronor 2012. Totalt beräknas 2 000 personer omfattas 2011 och 1 000 personer 2012.

FÖRLÄNGD FOLKHÖGSKOLESATSNING
Ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan löper stor risk att bli långtidsarbetslösa. Därför förlängs satsningen på folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan över 2011. Vidare föreslås att målgruppen för satsningen utvidgas till samtliga under 25 år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan (både inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin samt arbetslösa ungdomar utanför garantierna). Satsningen uppgår till cirka 80 miljoner kronor och bedöms omfatta 1 000 platser 2011.

FLER UNGDOMAR I JOBBGARANTIN FÖR UNGDOMAR
I dag gäller en sammanhängande period om tre månader för att kvalificera sig till jobbgarantin för ungdomar. Detta föreslår vi förändras till att under en period om totalt minst tre månader under fyra månader ha varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En ramtid av detta slag underlättar för unga som pendlar mellan arbete och arbetslöshet att komma in i jobbgarantin för ungdomar. Därtill underlättas för fler ungdomar att ta även kortare arbeten. Satsningen uppgår till cirka 95 miljoner kronor 2011och cirka 85 miljoner kronor 2012. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar beräknas öka med 1 300 under 2011 och 1 100 under 2012.

FÖRSTÄRKNING AV DET SÄRSKILDA ANSTÄLLNINGSSTÖDET
För att öka möjligheten att få fotfäste på arbetsmarknaden för dem som varit utan arbete under längre tid finns skäl att tillfälligt höja det särskilda anställningsstödet. Detta genom en höjning av taket för ersättning till arbetsgivaren från 750 till 890 kronor per dag upp till 85 procent av lönekostnaden. Därtill föreslås en förlängning av kvalifikationstiden från 14 till 24 månaders arbetslöshet för att säkerställa att stödet i första hand kommer långtidsarbetslösa till del.Därutöver föreslås ett handledarstöd till arbetsgivare som anställer personer med särskilt anställningsstöd. Detta för att öka arbetsgivarnas benägenhet att erbjuda anställningar för denna grupp. Handledarstödet bör uppgå till 50 kronor per dag och begränsas till de inledande tre månaderna. Satsningen uppgår totalt till cirka 470 miljoner kronor 2011 och cirka 970 miljoner kronor 2012. Totalt beräknas satsningen ge 2 000 nya platser 2011 och 4 000 nya platser 2012.

FÖRSTÄRKT FÖRMEDLINGSVERKSAMHET HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN
Situationen på arbetsmarknaden ser ljusare ut för 2011 och trycket på förmedlingen kan därför väntas minska. Samtidigt finns faktorer som pekar på att inflödet av arbetssökande kan bli fortsatt hög under 2011. Det finns därför behov av att öka stödet för deltagarna i garantierna. Vidare finns det skäl att prioritera funktionsnedsatta. För detta föreslås 200 miljoner kronor tillföras Arbetsförmedlingen 2011. De ökade programvolymerna förväntas innebära besparingar på vissa områden, exempelvis för arbetslöshetsersättning. När hänsyn tas till dessa besparingar innebär satsningarna ovan att utgifterna sammantaget ökar med cirka 2 miljarder under 2011 och 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar